ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน:
ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษาที่ต้องการลงพื้นที่ตรวจราชการ
รหัสโรงเรียน (MOE Code) : 1264020000
โรงเรียน : ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบ้านด่านลานหอย
เขตพื้นที่ :
จังหวัด : สุโขทัย
สังกัด : สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
เว็บไซต์โรงเรียน :
ผู้อำนวยการโรงเรียน : นายสำราญ ใจดา
จำนวนนักเรียน : 608
จำนวนครูและบุคลากร : 18
รอบการตรวจราชการ : 1
วันลงพื้นที่ตรวจราชการ : 11 มีนาคม 3107