ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน:
ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษาที่ต้องการลงพื้นที่ตรวจราชการ
รหัสโรงเรียน (MOE Code) : 1294050000
โรงเรียน : ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอมายอ
เขตพื้นที่ :
จังหวัด : ปัตตานี
สังกัด : สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
เว็บไซต์โรงเรียน : http://www.pattaninfe.com/mayo/
ผู้อำนวยการโรงเรียน : นายอับดุลวาริส เจ๊ะอุบง
จำนวนนักเรียน : 1892
จำนวนครูและบุคลากร : 45 คน
รอบการตรวจราชการ : 2
วันลงพื้นที่ตรวจราชการ : 05 สิงหาคม 2564