ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน:
ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษาที่ต้องการลงพื้นที่ตรวจราชการ
รหัสโรงเรียน (MOE Code) : 1294070000
โรงเรียน : ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสายบุรี
เขตพื้นที่ :
จังหวัด : ปัตตานี
สังกัด : สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
เว็บไซต์โรงเรียน :
ผู้อำนวยการโรงเรียน : นางสาวอภิญญา สามเส้ง
จำนวนนักเรียน : 2,636
จำนวนครูและบุคลากร : 53
รอบการตรวจราชการ : 2
วันลงพื้นที่ตรวจราชการ : 05 สิงหาคม 2564