ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน:
ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษาที่ต้องการลงพื้นที่ตรวจราชการ
รหัสโรงเรียน (MOE Code) : 1294080000
โรงเรียน : ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอไม้แก่น
เขตพื้นที่ :
จังหวัด : ปัตตานี
สังกัด : สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
เว็บไซต์โรงเรียน :
ผู้อำนวยการโรงเรียน : นางสาวไซเราะ จะปะกิยา
จำนวนนักเรียน : 585
จำนวนครูและบุคลากร : 20
รอบการตรวจราชการ : 2
วันลงพื้นที่ตรวจราชการ : 04 สิงหาคม 2564