ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน:
ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษาที่ต้องการลงพื้นที่ตรวจราชการ
รหัสโรงเรียน (MOE Code) : 1324016101
โรงเรียน : วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา
เขตพื้นที่ :
จังหวัด : ฉะเชิงเทรา
สังกัด : สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
เว็บไซต์โรงเรียน : www.cstc.ac.th
ผู้อำนวยการโรงเรียน : ว่าที่ พ.ต.วัชรพล ลักษณลม้าย
จำนวนนักเรียน : 3246
จำนวนครูและบุคลากร : 64
รอบการตรวจราชการ : 1
วันลงพื้นที่ตรวจราชการ : 18 มีนาคม 2564

ข้อเสนอแนะ ของ ข้อเสนอแนะของ ผตร.ศธ. บันทึกเมื่อวันที่ Date: 03 มิถุนายน 2564

วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา  ความเห็นของท่านผู้ตรวจราชการฯ

                    3.1 สถานการณ์ COVID ทำให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างยากลำบากขึ้นกว่าปกติ ถ้าเรามีความพร้อมที่จะรับมือก็จะสามารถผ่านไปได้

                    3.2 ผู้ปกครองเด็กไม่ได้มีความพร้อมที่จะตอบรับสถานการณ์เท่ากัน

                    3.3 การเรียนแบบ Flip School เหมาะกับการนำมาประยุกต์ใช้ในอาชีวศึกษา /เทคนิค     เป็นการเรียนที่บ้าน ฝึกงานที่โรงเรียนหรือสถานประกอบการ

                    3.4 สถานการณ์ COVID ทำให้เกิดการพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส ในหลาย ๆ ด้าน โดยเฉพาะการสอนออนไลน์ การได้เยี่ยมบ้านเด็กทำให้ได้มีโอกาสได้พบปะผู้ปกครองเพื่อรับทราบปัญหาและแก้ปัญหาร่วมกัน

                    3.5 เป็นห่วงเรื่องการประเมินผล (เกรด) ของนักเรียน อยากให้ปรับตามสถานการณ์             เพราะเด็กต้องใช้ผลการเรียนในการเข้าทำงานหรือการเรียนต่อ

                    3.6 การทำงานในห้องเรียนไม่สามารถทำได้ ทำให้ต้องมอบงาน/ใบงานออนไลน์ ซึ่งอาจจะทำให้เด็กเครียด เพราะมีการบ้าน/ใบงานสะสมจำนวนมาก

ข้อเสนอแนะ ของ ข้อเสนอแนะของ ศธจ. บันทึกเมื่อวันที่ Date: 07 มิถุนายน 2564

จังหวัดให้ขอเสนอแนะในการดำเนินการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ดังนี้

๑.ให้วิทยาลัยปฏิบัติตามมาตรการหลักและมาตรการเสริมอย่างเคร่งครัด

๒.สร้างความตระหนักให้ทุกคนเห็นความสำคัญของความร่วมมือในการป้องกัน แก้ไข ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันกันได้อย่างปลอดภัย

๓.พยายามสร้างให้ทุกคนมี "จิตสาธารณะ" มองภาพส่วนรวมให้กว้างขึ้น ช่วยกันสอดส่องดูแลซึ่งกันและกัน หากพบข้อบกพร่องที่อาจก่อให้เกิดอันตรายกับส่วนรวม ณ จุดใดต้องเร่งแก้ไขทันที

๔.ให้ครูที่ปรึกษาที่มีความใกล้ชิดกับนักเรียน ต้องหมั่นสังเกต ตรวจตรา และพร้อมที่จะให้คำปรึกษาแนะนำแก่นักเรียนตลอดเวลา

๕.สำหรับข้อกังวลของครูผู้สอนเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนนั้น ให้ดำเนินการอย่างอะลุ้มอล่วย เน้นตรงตามตัวชี้วัดที่ต้องรู้เป็นสำคัญ ไม่สร้างความเครียดให้กับครูและนักเรียน ครูอาจประเมินได้หลายรูปแบบและหลายวิธีการ เช่น ใบงาน แบบฝึกหัด คลิปที่เด็กทำ แบบทดสอนออนไลน์ ฯ