ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน:
ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษาที่ต้องการลงพื้นที่ตรวจราชการ
รหัสโรงเรียน (MOE Code) : 1332056401
โรงเรียน : วิทยาลัยการอาชีพปราสาท
เขตพื้นที่ :
จังหวัด : สุรินทร์
สังกัด : สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
เว็บไซต์โรงเรียน : http://www.prasat.ac.th
ผู้อำนวยการโรงเรียน : นายคีรินทร์ อนุตตรังกูร
จำนวนนักเรียน : 1757
จำนวนครูและบุคลากร : 15
รอบการตรวจราชการ : 2
วันลงพื้นที่ตรวจราชการ : 21 มิถุนายน 3107