ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน:
ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษาที่ต้องการลงพื้นที่ตรวจราชการ
รหัสโรงเรียน (MOE Code) : 1337016101
โรงเรียน : วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ
เขตพื้นที่ :
จังหวัด : อำนาจเจริญ
สังกัด : สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
เว็บไซต์โรงเรียน : www.ant.ac.th
ผู้อำนวยการโรงเรียน : นายสำรวย โพธิ์ไทรย์
จำนวนนักเรียน : 2748
จำนวนครูและบุคลากร : 143
รอบการตรวจราชการ : 2
วันลงพื้นที่ตรวจราชการ : 06 กันยายน 2564

ข้อเสนอแนะ ของ ข้อเสนอแนะของ ผตร.ศธ. บันทึกเมื่อวันที่ Date: 06 กันยายน 2564

วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญเป็นวิทยาลัยที่นำร่องของศึกษาธิการภาค14 ขอให้ทุกฝ่ายมีความพยายามตั้งใจในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้ดีขึ้นไป

ข้อเสนอแนะ ของ ข้อเสนอแนะของ ศธจ. บันทึกเมื่อวันที่ Date: 13 กันยายน 2564

วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ  เป็นวิทยาลัยเทคนิคขนาดใหญ่ มีปัจจัยครบเกือบทุกด้านทำให้การจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ สามารถดำเนินการตามนโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ สามารถเป็นแบบอย่างให้กับสถานศึกษาอื่นๆ ทั้งสถานศึกษาของรัฐ และสถานศึกษาเอกชน ได้เป็นอย่างดียิ่ง  

ข้อเสนอแนะ ของ ข้อเสนอแนะของ ศธภ. บันทึกเมื่อวันที่ Date: 07 กันยายน 2564

ข้อเสนอแนะของหน่วยรับตรวจ

1.วิทยาลัยควรจัดให้มีระบบโรงเรียนโรงงาน เพื่อให้นักศึกษาได้มีแหล่งฝึกประสบการณ์ตรงและทันสมัย

2.จัดสรรงบประมาณสนับสนุน เพื่อสามารถดำเนินกิจกรรมภายใต้สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19)

3.สนับสนุนให้เกิดการอบรม พัฒนาทักษะบุคลากรให้มีความรู้ มีทักษะด้านการดำเนินกิจกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะคอมพิวเตอร์

  โดยให้มีหน่วยจัดอบรมให้ความรู้เรื่องหลักสูตรฯ ให้เป็นแนวทางเดียวกัน

ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการ

      การจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ ควรจะจัดการเรียนการสอนแบบ On site แต่เนื่องจากสถานการณ์ในปัจจุบันต้องจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามบริบทของพื้นที่

ให้เป็นไปตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ซึ่งต้องปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด

ข้อเสนอแนะ ของ ข้อเสนอแนะของ ศธจ. บันทึกเมื่อวันที่ Date: 14 กันยายน 2564

วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ เป็นวิทยาลัยเทคนิคขนาดใหญ่ มีปัจจัยครบเกือบทุกด้านทำให้การจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ สามารถดำเนินการตามนโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ สามารถเป็นแบบอย่างให้กับสถานศึกษาอื่นๆ ทั้งสถานศึกษาของรัฐ และสถานศึกษาเอกชน ได้เป็นอย่างดี