ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน:
ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษาที่ต้องการลงพื้นที่ตรวจราชการ
รหัสโรงเรียน (MOE Code) : 1337066401
โรงเรียน : วิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน
เขตพื้นที่ :
จังหวัด : อำนาจเจริญ
สังกัด : สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
เว็บไซต์โรงเรียน : http://www.h-tech.ac.th
ผู้อำนวยการโรงเรียน : นายพรหมพิริยะ พรหมสูตร
จำนวนนักเรียน : 1172
จำนวนครูและบุคลากร : 14
รอบการตรวจราชการ : 1
วันลงพื้นที่ตรวจราชการ : 25 กุมภาพันธ์ 2564

ข้อเสนอแนะ ของ ข้อเสนอแนะของ ศธภ. บันทึกเมื่อวันที่ Date: 25 กุมภาพันธ์ 2564

ข้อเสนอแนะของสถานศึกษา

    1. สถานศึกษามีความต้องการในการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมในการจัดกิจกรรมลูกเสือจากส่วนกลาง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพต่อการดำเนินงานเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน

    2. สถานศึกษาต้องการงบประมาณในการสร้างอาคารเรียนและอาคารวิทยบริการเพื่อเป็นทรัพยากรในการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

    3. หาหน่วยงานและสถานประกอบการภายในพื้นที่ ที่มีการฝึกงาน ฝึกอาชีพตรงกับสาขาวิชา เพื่อรองรับให้กับนักเรียน นักศึกษา

    4. สถานศึกษามีความต้องการจัดสรรอัตรากำลังให้เพียงพอ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการจัดการเรียนการสอน