ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน:
ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษาที่ต้องการลงพื้นที่ตรวจราชการ
รหัสโรงเรียน (MOE Code) : 1341016101
โรงเรียน : วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี
เขตพื้นที่ :
จังหวัด : อุดรธานี
สังกัด : สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
เว็บไซต์โรงเรียน : www.udontech.ac.th
ผู้อำนวยการโรงเรียน : นายธีรภัทร์ ไชยสัตย์
จำนวนนักเรียน : 4546
จำนวนครูและบุคลากร : 108
รอบการตรวจราชการ : 1
วันลงพื้นที่ตรวจราชการ : 02 กรกฎาคม 2564