ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน:
ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษาที่ต้องการลงพื้นที่ตรวจราชการ
รหัสโรงเรียน (MOE Code) : 1341016201
โรงเรียน : วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี
เขตพื้นที่ :
จังหวัด : อุดรธานี
สังกัด : สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
เว็บไซต์โรงเรียน : www.udvc.ac.th
ผู้อำนวยการโรงเรียน : นายนิรุตต์ บุตรแสนลี
จำนวนนักเรียน : 4595
จำนวนครูและบุคลากร : 76
รอบการตรวจราชการ : 1
วันลงพื้นที่ตรวจราชการ : 17 มีนาคม 2564

ข้อเสนอแนะ ของ ข้อเสนอแนะของ ผตร.ศธ. บันทึกเมื่อวันที่ Date: 17 มีนาคม 2564

การทำงานอย่างมีความสุขประกอบกับการจัดการศึกษาโดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญในการที่จะเสริมสร้างอาชีพให้กับเด็กนักเรียนนำไปสู่บุคคลที่มีคุณภาพต่อไปในอนาคต