ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน:
ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษาที่ต้องการลงพื้นที่ตรวจราชการ
รหัสโรงเรียน (MOE Code) : 1345100063
โรงเรียน : วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสลภูมิ
เขตพื้นที่ :
จังหวัด : ร้อยเอ็ด
สังกัด : สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
เว็บไซต์โรงเรียน : www.vsc.ac.th
ผู้อำนวยการโรงเรียน : ดร.พรพรหม ชุปวา
จำนวนนักเรียน : 478
จำนวนครูและบุคลากร : 18
รอบการตรวจราชการ : 2
วันลงพื้นที่ตรวจราชการ : 28 มิถุนายน 2564