ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน:
ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษาที่ต้องการลงพื้นที่ตรวจราชการ
รหัสโรงเรียน (MOE Code) : 1356056401
โรงเรียน : วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้
เขตพื้นที่ :
จังหวัด : พะเยา
สังกัด : สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
เว็บไซต์โรงเรียน : www.dkttc.ac.th
ผู้อำนวยการโรงเรียน : นายโอภาส ปัญญาพฤกษ์
จำนวนนักเรียน : 583
จำนวนครูและบุคลากร : 12
รอบการตรวจราชการ : 1
วันลงพื้นที่ตรวจราชการ : 16 กุมภาพันธ์ 2564