ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน:
ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษาที่ต้องการลงพื้นที่ตรวจราชการ
รหัสโรงเรียน (MOE Code) : 1358016401
โรงเรียน : วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน
เขตพื้นที่ :
จังหวัด : แม่ฮ่องสอน
สังกัด : สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
เว็บไซต์โรงเรียน : www.nawamin.ac.th
ผู้อำนวยการโรงเรียน : นายทวีผล แปงณีวงค์
จำนวนนักเรียน : 1134
จำนวนครูและบุคลากร : 19
รอบการตรวจราชการ : 1
วันลงพื้นที่ตรวจราชการ : 28 มกราคม 2564