ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน:
ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษาที่ต้องการลงพื้นที่ตรวจราชการ
รหัสโรงเรียน (MOE Code) : 1361016101
โรงเรียน : วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี
เขตพื้นที่ :
จังหวัด : อุทัยธานี
สังกัด : สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
เว็บไซต์โรงเรียน : http://www.uthai.ac.th
ผู้อำนวยการโรงเรียน : นายปรีชา การัก
จำนวนนักเรียน : 2310
จำนวนครูและบุคลากร : 81
รอบการตรวจราชการ : 2
วันลงพื้นที่ตรวจราชการ : 15 กันยายน 2564