ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน:
ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษาที่ต้องการลงพื้นที่ตรวจราชการ
รหัสโรงเรียน (MOE Code) : 1362016101
โรงเรียน : วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร
เขตพื้นที่ :
จังหวัด : กำแพงเพชร
สังกัด : สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
เว็บไซต์โรงเรียน : www.kpt.ac.th
ผู้อำนวยการโรงเรียน : นายสถาพร โพธิ์หวี
จำนวนนักเรียน : 4077
จำนวนครูและบุคลากร : 111
รอบการตรวจราชการ : 2
วันลงพื้นที่ตรวจราชการ : 10 กันยายน 2564