ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน:
ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษาที่ต้องการลงพื้นที่ตรวจราชการ
รหัสโรงเรียน (MOE Code) : 1362016301
โรงเรียน : วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร
เขตพื้นที่ :
จังหวัด : กำแพงเพชร
สังกัด : สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
เว็บไซต์โรงเรียน : www.kpcat.ac.th
ผู้อำนวยการโรงเรียน : นายบุญปลูก บุญอาจ
จำนวนนักเรียน : 572
จำนวนครูและบุคลากร : 37
รอบการตรวจราชการ : 1
วันลงพื้นที่ตรวจราชการ : 02 มีนาคม 2564

ข้อเสนอแนะ ของ ข้อเสนอแนะของ ศธจ. บันทึกเมื่อวันที่ Date: 02 มีนาคม 2564

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชรมีหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะอาชีพและส่งเสริมให้เป็นผลิตภัณฑ์ของวิทยาลัย การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้สอดคล้องและเหมาะสม