ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน:
ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษาที่ต้องการลงพื้นที่ตรวจราชการ
รหัสโรงเรียน (MOE Code) : 1366016101
โรงเรียน : วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
เขตพื้นที่ :
จังหวัด : พิจิตร
สังกัด : สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
เว็บไซต์โรงเรียน : www.pjtc.ac.th
ผู้อำนวยการโรงเรียน : นายชัยณรงค์ คัชมาตย์
จำนวนนักเรียน : 3551
จำนวนครูและบุคลากร : 87
รอบการตรวจราชการ : 2
วันลงพื้นที่ตรวจราชการ : 14 กันยายน 2564