ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน:
ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษาที่ต้องการลงพื้นที่ตรวจราชการ
รหัสโรงเรียน (MOE Code) : 1381016101
โรงเรียน : วิทยาลัยเทคนิคกระบี่
เขตพื้นที่ :
จังหวัด : กระบี่
สังกัด : สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
เว็บไซต์โรงเรียน : www.kbtc.ac.th
ผู้อำนวยการโรงเรียน : นายศิวกรณ์ เอ่งฉ้วน
จำนวนนักเรียน : 3052
จำนวนครูและบุคลากร : 73
รอบการตรวจราชการ : 2
วันลงพื้นที่ตรวจราชการ : 06 กรกฎาคม 3107