ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน:
ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษาที่ต้องการลงพื้นที่ตรวจราชการ
รหัสโรงเรียน (MOE Code) : 1384016101
โรงเรียน : วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี
เขตพื้นที่ :
จังหวัด : สุราษฎร์ธานี
สังกัด : สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
เว็บไซต์โรงเรียน : www.srtc.ac.th
ผู้อำนวยการโรงเรียน : นายสิรวิชญ์ ธนเศรษฐ์วงศ์
จำนวนนักเรียน : 4339
จำนวนครูและบุคลากร : 103
รอบการตรวจราชการ : 2
วันลงพื้นที่ตรวจราชการ : 23 มิถุนายน 2564

ข้อเสนอแนะ ของ ข้อเสนอแนะของ ศธจ. บันทึกเมื่อวันที่ Date: 23 มิถุนายน 2564

ข้อเสนอแนะ ของ ข้อเสนอแนะของ ศธจ. บันทึกเมื่อวันที่ Date: 23 มิถุนายน 2564