ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน:
ข้อมูลพื้นฐานสถานศึกษาที่ต้องการลงพื้นที่ตรวจราชการ
รหัสโรงเรียน (MOE Code) : 1394016201
โรงเรียน : วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี
เขตพื้นที่ :
จังหวัด : ปัตตานี
สังกัด : สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
เว็บไซต์โรงเรียน : http://www.pnvc.ac.th
ผู้อำนวยการโรงเรียน : นายวิทยา ตั่นยืนยง
จำนวนนักเรียน : 1361
จำนวนครูและบุคลากร : 117
รอบการตรวจราชการ : 2
วันลงพื้นที่ตรวจราชการ : 04 สิงหาคม 2564