ข้อสรุปของ ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด บันทึกเมื่อวันที่ Date: 17 ธันวาคม 2563

ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้ด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี และประธานกรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์  มีกำหนดเดินทางร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ เขตภาคใต้ และตรวจเยี่ยมสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้ด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 15-18 ธันวาคม 2563 
การตรจเยี่ยมสถานศึกษาเพื่อรับทราบข้อมูล ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ จากสถานศึกษาที่จัดการเรียนรู้ด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ซึ่งจะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาการดำเนินงานของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในวันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2564  ณ โรงเรียนบ้านควนราชา ตำบลช้างซ้าย อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี >> ภาพกิจกรรม
  บันทึข้อมูลโดย: นางสาวศิริมา นุ้ยไม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ