ข้อสรุปของ ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด บันทึกเมื่อวันที่ Date: 09 มีนาคม 2564

การส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงและมีคุณธรรมความเป็นพลเมือง ปลูกฝังความมีระเบียบวินัย โดยกระบวนการลูกเสือและยุวกาชาด

1. สถานศึกษาได้รับการสนับสนุน และกำกับติดตามการจัดการเรียนการสอนกิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี จากต้นสังกัด

2. สถานศึกษาสามารถดำเนินงาน และบริหารงานในกองลูกเสือได้อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ

3. ลูกเสือ  - เนตรนารี   มีทักษะการ สังเกต การจำ สามารถช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นได้มีความรับผิดชอบต่อบทบาทของตนเอง ในบทบาทหน้าที่ของนายหมู่  มีระเบียบวินัย ช่วยเหลือตนเองและเพื่อน  รู้จักการทำงานร่วมกับผู้อื่น


 บันทึข้อมูลโดย: นางฉัตรมณี ผดุงโชค