ข้อสรุปของ ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด บันทึกเมื่อวันที่ Date: 28 พฤษภาคม 2564

ข้อมูลประเด็นนโยบายการลงพื้นที่ตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

ข้อมูลรายละเอียดตามเอกสารแนบ


 บันทึข้อมูลโดย: นายชัยวัตร ทองบ่อ