ข้อสรุปของ ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด บันทึกเมื่อวันที่ Date: 07 กันยายน 2564

ตรวจราชการกรณี ปกติและกรณีพิเศษ รอบ 2 ปีงบประมาณ 2564

 การตรวจราชการกรณีปกติ และกรณีพิเศษ รอบ 2 ปี    งบประมาณ 2564 

 ลงพื้นที่ตรวจราชการ กศน. อำเภอเมืองอุบลราชธานี 


 บันทึข้อมูลโดย: นางสาวจรัญญาภรณ์ พจน์ธีรมนตรี