การตรวจการกรณีพิเศษ

ลำดับ วันที่ หัวข้อสรุป หน่วยงาน ผู้บันทึก รายงาน
1 05 ม.ค. 65 การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ Covid-19 สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 นางสาวพิชญา ชูเพชร
2 14 ธ.ค. 64 การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ Covid-19 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี นางสาวศิริมา นุ้ยไม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
3 19 ธ.ค. 64 การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ Covid-19 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นางนพเก้า ที่รัก
4 20 ธ.ค. 64 การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ Covid-19 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นางนพเก้า ที่รัก
5 15 ธ.ค. 64 การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ Covid-19 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี นางสาวจิดาภา มิ่งมิตรมี
6 07 ม.ค. 65 การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ Covid-19 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี นางสาวจิดาภา มิ่งมิตรมี
7 11 ม.ค. 65 การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ Covid-19 สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 นางสาวพิชญา ชูเพชร
8 11 ม.ค. 65 การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ Covid-19 สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 นางสาวพิชญา ชูเพชร
9 11 ม.ค. 65 การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ Covid-19 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี นายชัยวัตร ทองบ่อ
10 11 ม.ค. 65 การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ Covid-19 สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 นางสาวพิชญา ชูเพชร
11 24 ธ.ค. 64 การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ Covid-19 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร นายสามารถ พันคง
12 24 ธ.ค. 64 การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ Covid-19 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร นายสามารถ พันคง
13 24 ธ.ค. 64 การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ Covid-19 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร นายสามารถ พันคง
14 11 ม.ค. 65 การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ Covid-19 สำนักงานศึกษาธิการภาค 2 นางเบญจพร โพธิ์ปัดชา
15 13 ม.ค. 65 การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ Covid-19 สำนักงานศึกษาธิการภาค 2 นางเบญจพร โพธิ์ปัดชา
16 17 ม.ค. 65 การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ Covid-19 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ นายอุเทน ฮ้อสิทธิสมบูรณ์
17 17 ม.ค. 65 การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ Covid-19 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี นางสาวณัฐชา สังข์ทอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ศธจ.อุทั
18 17 ม.ค. 65 การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ Covid-19 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี นางสาวณัฐชา สังข์ทอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ศธจ.อุทั
19 17 ม.ค. 65 การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ Covid-19 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี นางสาวณัฐชา สังข์ทอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ศธจ.อุทั
20 19 ม.ค. 65 การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ Covid-19 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกระบี่
21 19 ม.ค. 65 การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ Covid-19 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกระบี่
22 21 ม.ค. 65 โรงเรียนคุณภาพ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ
23 24 ธ.ค. 64 การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ Covid-19 สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 นางสาวพิชญา ชูเพชร
24 24 ธ.ค. 64 การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ Covid-19 สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 นางสุนิสา ไฝทอง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
25 24 ธ.ค. 64 โรงเรียนคุณภาพ สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 นางสุนิสา ไฝทอง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
26 27 ธ.ค. 64 การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ Covid-19 สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 นางสุนิสา ไฝทอง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
27 27 ธ.ค. 64 โรงเรียนคุณภาพ สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 นางสุนิสา ไฝทอง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
28 28 ธ.ค. 64 การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ Covid-19 สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 นางสุนิสา ไฝทอง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
29 22 ม.ค. 65 การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ Covid-19 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร นายสามารถ พันคง
30 27 ม.ค. 65 การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ Covid-19 สำนักงานศึกษาธิการภาค 6 กัลยา เพ็ชรหึง
31 22 ม.ค. 65 การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ Covid-19 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร นายสามารถ พันคง
32 31 ม.ค. 65 การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ Covid-19 สำนักงานศึกษาธิการภาค 2 นางเบญจพร โพธิ์ปัดชา
33 31 ม.ค. 65 การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ Covid-19 สำนักงานศึกษาธิการภาค 2 นางเบญจพร โพธิ์ปัดชา
34 31 ม.ค. 65 การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ Covid-19 สำนักงานศึกษาธิการภาค 2 นางเบญจพร โพธิ์ปัดชา
35 31 ม.ค. 65 การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ Covid-19 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง นางสาวภัณฑิลา ภู่ระหงษ์
36 01 ก.พ. 65 การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ Covid-19 สำนักงานศึกษาธิการภาค 2 นางเบญจพร โพธิ์ปัดชา
37 01 ก.พ. 65 การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ Covid-19 สำนักงานศึกษาธิการภาค 2 นางเบญจพร โพธิ์ปัดชา
38 01 ก.พ. 65 การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ Covid-19 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ นางอัญชลี วัฒนาสกุลเกียรติ
39 08 ก.พ. 65 โรงเรียนคุณภาพ สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 นางสุนิสา ไฝทอง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
40 09 ก.พ. 65 โรงเรียนคุณภาพ สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 นางสุนิสา ไฝทอง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
41 10 ก.พ. 65 โรงเรียนคุณภาพ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร นายสามารถ พันคง
42 15 ม.ค. 65 การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ Covid-19 สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล ศธภ.5
43 09 ก.พ. 65 โรงเรียนคุณภาพ สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 นางสุนิสา ไฝทอง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
44 10 ก.พ. 65 โรงเรียนคุณภาพ สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 นางสุนิสา ไฝทอง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
45 15 ก.พ. 65 โรงเรียนคุณภาพ สำนักงานศึกษาธิการภาค 7
46 11 ก.พ. 65 การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ Covid-19 สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล ศธภ.5
47 21 ก.พ. 65 ยาเสพติด สำนักงานศึกษาธิการภาค 3 นายทดสอบ ระบบ กลุ่มตรวจราชการฯ ศธภ.3
48 28 ก.พ. 65 การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ Covid-19 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี นางเครือชุลี เรืองแก้ว
49 28 ก.พ. 65 การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ Covid-19 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี นางเครือชุลี เรืองแก้ว
50 28 ก.พ. 65 การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ Covid-19 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี นางเครือชุลี เรืองแก้ว
51 25 ก.พ. 65 การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ Covid-19 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร นายสามารถ พันคง
52 28 ก.พ. 65 อุทกภัย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส นายธนะวัฒน์ เลิศประเสริฐ
53 01 มี.ค. 65 อุบัติภัย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส นายธนะวัฒน์ เลิศประเสริฐ
54 13 ม.ค. 65 การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ Covid-19 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส นายธนะวัฒน์ เลิศประเสริฐ
55 04 ม.ค. 65 การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ Covid-19 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส นายธนะวัฒน์ เลิศประเสริฐ
56 21 ธ.ค. 64 การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ Covid-19 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส นายธนะวัฒน์ เลิศประเสริฐ
57 24 พ.ย. 64 การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ Covid-19 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส นายธนะวัฒน์ เลิศประเสริฐ
58 25 พ.ย. 64 การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ Covid-19 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส นายธนะวัฒน์ เลิศประเสริฐ
59 26 พ.ย. 64 การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ Covid-19 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส นายธนะวัฒน์ เลิศประเสริฐ
60 03 มี.ค. 65 อุทกภัย สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 นางสาวพิชญา ชูเพชร
61 03 มี.ค. 65 อุทกภัย สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 นางสาวพิชญา ชูเพชร
62 02 มี.ค. 65 อุทกภัย สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 นางสาวพิชญา ชูเพชร
63 01 มี.ค. 65 อุทกภัย สำนักงานศึกษาธิการภาค 7 นางสาวพิชญา ชูเพชร
64 10 มี.ค. 65 การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ Covid-19 สำนักงานศึกษาธิการภาค 4 นางสาวอาภาภรณ์ โพธิ์แก้ว
65 10 ก.พ. 65 การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ Covid-19 สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล ศธภ.5
66 16 มี.ค. 65 การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ Covid-19 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ นางสาวบุษบา สุกแก้ว
67 16 มี.ค. 65 การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ Covid-19 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ นางสาวบุษบา สุกแก้ว
68 22 มี.ค. 65 การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ Covid-19 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี
69 22 มี.ค. 65 การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ Covid-19 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี
70 28 มี.ค. 65 การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ Covid-19 สำนักงานศึกษาธิการภาค 2 นางเบญจพร โพธิ์ปัดชา
71 28 มี.ค. 65 การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ Covid-19 สำนักงานศึกษาธิการภาค 2 นางเบญจพร โพธิ์ปัดชา
72 28 มี.ค. 65 การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ Covid-19 สำนักงานศึกษาธิการภาค 2 นางเบญจพร โพธิ์ปัดชา
73 29 มี.ค. 65 โรงเรียนคุณภาพ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ
74 29 มี.ค. 65 การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ Covid-19 สำนักงานศึกษาธิการภาค 2 นางเบญจพร โพธิ์ปัดชา
75 05 เม.ย. 65 หนี้สินครู สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส นายธนะวัฒน์ เลิศประเสริฐ
76 05 เม.ย. 65 โครงการความปลอดภัยสถานศึกษา (MOE Safety Center) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส นายธนะวัฒน์ เลิศประเสริฐ
77 05 เม.ย. 65 โรงเรียนคุณภาพ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส นายธนะวัฒน์ เลิศประเสริฐ
78 05 เม.ย. 65 การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ Covid-19 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส นายธนะวัฒน์ เลิศประเสริฐ
79 03 มี.ค. 65 โครงการความปลอดภัยสถานศึกษา (MOE Safety Center) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส นายธนะวัฒน์ เลิศประเสริฐ
80 08 เม.ย. 65 โครงการพาน้องกลับมาเรียน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี นางสาวศิริมา นุ้ยไม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
81 12 เม.ย. 65 โครงการ กศน.ปักหมุด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี นางสาวศิริมา นุ้ยไม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
82 08 เม.ย. 65 โรงเรียนคุณภาพ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี นางสาวศิริมา นุ้ยไม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
83 08 เม.ย. 65 โครงการอาชีวอยู่ประจำเรียนฟรี มีอาชีพ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี นางสาวศิริมา นุ้ยไม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
84 08 เม.ย. 65 โครงการความปลอดภัยสถานศึกษา (MOE Safety Center) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี นางสาวศิริมา นุ้ยไม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
85 08 เม.ย. 65 หนี้สินครู สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี นางสาวศิริมา นุ้ยไม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
86 18 เม.ย. 65 โครงการอาชีวอยู่ประจำเรียนฟรี มีอาชีพ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี
87 18 เม.ย. 65 โครงการอาชีวอยู่ประจำเรียนฟรี มีอาชีพ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี นายชัยวัตร ทองบ่อ
88 19 เม.ย. 65 โครงการพาน้องกลับมาเรียน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตราด นางรัตนา เมืองจินดา
89 19 เม.ย. 65 โครงการพาน้องกลับมาเรียน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช นายสุภรณ์ แสงผะกาย
90 19 เม.ย. 65 โครงการ กศน.ปักหมุด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตราด นางรัตนา เมืองจินดา
91 19 เม.ย. 65 โครงการความปลอดภัยสถานศึกษา (MOE Safety Center) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตราด นางรัตนา เมืองจินดา
92 20 เม.ย. 65 หนี้สินครู สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตราด นางรัตนา เมืองจินดา
93 12 เม.ย. 65 โรงเรียนคุณภาพ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี นางปาจรีย์ โอสถ
94 12 เม.ย. 65 โครงการความปลอดภัยสถานศึกษา (MOE Safety Center) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี นางปาจรีย์ โอสถ
95 12 เม.ย. 65 หนี้สินครู สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี นางปาจรีย์ โอสถ
96 25 มี.ค. 65 อุทกภัย สำนักงานศึกษาธิการภาค 16 นายกฤษนา สีไพร
97 01 ธ.ค. 64 การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ Covid-19 สำนักงานศึกษาธิการภาค 16 นายกฤษนา สีไพร
98 04 เม.ย. 65 การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ Covid-19 สำนักงานศึกษาธิการภาค 16 นายกฤษนา สีไพร
99 08 เม.ย. 65 โครงการ กศน.ปักหมุด สำนักงานศึกษาธิการภาค 8 นางสาวอัณณ์จิรภา ธนาชัยกุลวัฒน์
100 29 เม.ย. 65 โรงเรียนคุณภาพ สำนักงานศึกษาธิการภาค 8 นางสาวอัณณ์จิรภา ธนาชัยกุลวัฒน์
101 29 เม.ย. 65 โครงการความปลอดภัยสถานศึกษา (MOE Safety Center) สำนักงานศึกษาธิการภาค 8 นางสาวอัณณ์จิรภา ธนาชัยกุลวัฒน์
102 25 เม.ย. 65 การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ Covid-19 สำนักงานศึกษาธิการภาค 16 นายกฤษนา สีไพร
103 04 เม.ย. 65 หนี้สินครู สำนักงานศึกษาธิการภาค 16 นายกฤษนา สีไพร
104 28 เม.ย. 65 อุบัติภัย สำนักงานศึกษาธิการภาค 16 นายกฤษนา สีไพร
105 06 พ.ค. 65 โครงการพาน้องกลับมาเรียน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา จ.ส.อ.มงคล ทองเหลือง
106 06 พ.ค. 65 การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ Covid-19 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา จ.ส.อ.มงคล ทองเหลือง
107 06 พ.ค. 65 โครงการ กศน.ปักหมุด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา จ.ส.อ.มงคล ทองเหลือง
108 06 พ.ค. 65 โรงเรียนคุณภาพ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา จ.ส.อ.มงคล ทองเหลือง
109 06 พ.ค. 65 โครงการอาชีวอยู่ประจำเรียนฟรี มีอาชีพ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา จ.ส.อ.มงคล ทองเหลือง
110 06 พ.ค. 65 โครงการความปลอดภัยสถานศึกษา (MOE Safety Center) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา จ.ส.อ.มงคล ทองเหลือง
111 06 พ.ค. 65 หนี้สินครู สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา จ.ส.อ.มงคล ทองเหลือง
112 06 พ.ค. 65 หนี้สินครู สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี นางสาวสุคนธ์ทิพ สำเนียงดี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิ
113 06 พ.ค. 65 โรงเรียนคุณภาพ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี นางสาวสุคนธ์ทิพ สำเนียงดี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิ
114 06 พ.ค. 65 โครงการความปลอดภัยสถานศึกษา (MOE Safety Center) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี นางสาวสุคนธ์ทิพ สำเนียงดี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิ
115 12 พ.ค. 65 โรงเรียนคุณภาพ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี นายชัยวัตร ทองบ่อ
116 18 เม.ย. 65 โครงการพาน้องกลับมาเรียน สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล ศธภ.5
117 18 เม.ย. 65 โครงการ กศน.ปักหมุด สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล ศธภ.5
118 18 เม.ย. 65 โรงเรียนคุณภาพ สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล ศธภ.5
119 17 พ.ค. 65 โครงการอาชีวอยู่ประจำเรียนฟรี มีอาชีพ สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล ศธภ.5
120 18 เม.ย. 65 โครงการความปลอดภัยสถานศึกษา (MOE Safety Center) สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล ศธภ.5
121 18 เม.ย. 65 หนี้สินครู สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล ศธภ.5
122 13 พ.ค. 65 โครงการพาน้องกลับมาเรียน สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล ศธภ.5
123 13 พ.ค. 65 โครงการ กศน.ปักหมุด สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล ศธภ.5
124 13 พ.ค. 65 โรงเรียนคุณภาพ สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล ศธภ.5
125 13 พ.ค. 65 โครงการอาชีวอยู่ประจำเรียนฟรี มีอาชีพ สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล ศธภ.5
126 13 พ.ค. 65 โครงการความปลอดภัยสถานศึกษา (MOE Safety Center) สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล ศธภ.5
127 13 พ.ค. 65 หนี้สินครู สำนักงานศึกษาธิการภาค 5 กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล ศธภ.5
128 20 พ.ค. 65 โครงการ กศน.ปักหมุด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา น.ส.ละม่อม เปรมสระน้อย
129 20 พ.ค. 65 โครงการพาน้องกลับมาเรียน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา น.ส.ละม่อม เปรมสระน้อย
130 20 พ.ค. 65 โรงเรียนคุณภาพ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา น.ส.ละม่อม เปรมสระน้อย
131 20 พ.ค. 65 โครงการอาชีวอยู่ประจำเรียนฟรี มีอาชีพ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา น.ส.ละม่อม เปรมสระน้อย
132 20 พ.ค. 65 โครงการความปลอดภัยสถานศึกษา (MOE Safety Center) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา น.ส.ละม่อม เปรมสระน้อย
133 20 พ.ค. 65 หนี้สินครู สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา น.ส.ละม่อม เปรมสระน้อย
134 22 พ.ค. 65 การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ Covid-19 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี นางสาวสุคนธ์ทิพ สำเนียงดี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิ
135 23 พ.ค. 65 โครงการพาน้องกลับมาเรียน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน นางสุชาดา ไตรจินดา
136 23 พ.ค. 65 โรงเรียนคุณภาพ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน นางสุชาดา ไตรจินดา
137 23 พ.ค. 65 โครงการ กศน.ปักหมุด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน นางสุชาดา ไตรจินดา
138 23 พ.ค. 65 โครงการความปลอดภัยสถานศึกษา (MOE Safety Center) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน นางสุชาดา ไตรจินดา
139 23 พ.ค. 65 หนี้สินครู สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน นางสุชาดา ไตรจินดา
140 24 พ.ค. 65 โครงการพาน้องกลับมาเรียน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี นางสาวศิริมา นุ้ยไม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
141 24 พ.ค. 65 โครงการความปลอดภัยสถานศึกษา (MOE Safety Center) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี นางสาวศิริมา นุ้ยไม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
142 26 พ.ค. 65 โครงการอาชีวอยู่ประจำเรียนฟรี มีอาชีพ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ นางสาวบุษบาสุกแก้ว
143 26 พ.ค. 65 โครงการอาชีวอยู่ประจำเรียนฟรี มีอาชีพ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ นางสาวบุษบาสุกแก้ว
144 27 พ.ค. 65 การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ Covid-19 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี นางสาวสุคนธ์ทิพ สำเนียงดี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิ
145 09 มิ.ย. 65 โครงการความปลอดภัยสถานศึกษา (MOE Safety Center) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส นายธนะวัฒน์ เลิศประเสริฐ
146 06 มิ.ย. 65 การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ Covid-19 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี นางสาวจิดาภา มิ่งมิตรมี
147 06 มิ.ย. 65 การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ Covid-19 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี นางสาวจิดาภา มิ่งมิตรมี
148 06 มิ.ย. 65 การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ Covid-19 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี นางสาวจิดาภา มิ่งมิตรมี
149 07 มิ.ย. 65 การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ Covid-19 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี นางสาวจิดาภา มิ่งมิตรมี
150 07 มิ.ย. 65 การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ Covid-19 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี นางสาวจิดาภา มิ่งมิตรมี
151 07 มิ.ย. 65 การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ Covid-19 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี นางสาวจิดาภา มิ่งมิตรมี
152 08 มิ.ย. 65 การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ Covid-19 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี นางสาวจิดาภา มิ่งมิตรมี
153 08 มิ.ย. 65 การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ Covid-19 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี นางสาวจิดาภา มิ่งมิตรมี
154 21 ธ.ค. 64 การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ Covid-19 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี
155 21 ธ.ค. 64 การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ Covid-19 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี นางสาวจิดาภา มิ่งมิตรมี
156 21 ธ.ค. 64 การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ Covid-19 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี นางสาวจิดาภา มิ่งมิตรมี
157 21 ธ.ค. 64 การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ Covid-19 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี นางสาวจิดาภา มิ่งมิตรมี
158 22 ธ.ค. 64 การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ Covid-19 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี นางสาวจิดาภา มิ่งมิตรมี
159 22 ธ.ค. 64 การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ Covid-19 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี นางสาวจิดาภา มิ่งมิตรมี
160 23 ธ.ค. 64 การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ Covid-19 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี นางสาวจิดาภา มิ่งมิตรมี
161 23 ธ.ค. 64 การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ Covid-19 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี นางสาวจิดาภา มิ่งมิตรมี
162 23 ธ.ค. 64 การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ Covid-19 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี นางสาวจิดาภา มิ่งมิตรมี
163 17 ก.พ. 65 การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ Covid-19 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี นางสาวจิดาภา มิ่งมิตรมี
164 17 ก.พ. 65 การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ Covid-19 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี นางสาวจิดาภา มิ่งมิตรมี
165 17 ก.พ. 65 การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ Covid-19 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี นางสาวจิดาภา มิ่งมิตรมี
166 18 ก.พ. 65 การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ Covid-19 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี นางสาวจิดาภา มิ่งมิตรมี
167 18 ก.พ. 65 การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ Covid-19 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี นางสาวจิดาภา มิ่งมิตรมี
168 18 ก.พ. 65 การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ Covid-19 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี นางสาวจิดาภา มิ่งมิตรมี
169 18 ก.พ. 65 การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ Covid-19 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี นางสาวจิดาภา มิ่งมิตรมี
170 21 ก.พ. 65 การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ Covid-19 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี นางสาวจิดาภา มิ่งมิตรมี
171 21 ก.พ. 65 การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ Covid-19 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี นางสาวจิดาภา มิ่งมิตรมี
172 22 พ.ย. 64 การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ Covid-19 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี นางสาวจิดาภา มิ่งมิตรมี
173 22 พ.ย. 64 การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ Covid-19 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี นางสาวจิดาภา มิ่งมิตรมี
174 22 พ.ย. 64 การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ Covid-19 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี นางสาวจิดาภา มิ่งมิตรมี
175 23 พ.ย. 64 การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ Covid-19 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี นางสาวจิดาภา มิ่งมิตรมี
176 23 พ.ย. 64 การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ Covid-19 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี นางสาวจิดาภา มิ่งมิตรมี
177 24 พ.ย. 64 การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ Covid-19 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี นางสาวจิดาภา มิ่งมิตรมี
178 24 พ.ย. 64 การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ Covid-19 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี นางสาวจิดาภา มิ่งมิตรมี
179 24 พ.ย. 64 การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ Covid-19 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี นางสาวจิดาภา มิ่งมิตรมี
180 12 ก.ค. 65 การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ Covid-19 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา นางออมใจ บุญเขียว
181 02 ส.ค. 65 โครงการพาน้องกลับมาเรียน สำนักงานศึกษาธิการภาค 4 นางสาวอาภาภรณ์ โพธิ์แก้ว
182 02 ส.ค. 65 โครงการ กศน.ปักหมุด สำนักงานศึกษาธิการภาค 4 นางสาวอาภาภรณ์ โพธิ์แก้ว
183 02 ส.ค. 65 โรงเรียนคุณภาพ สำนักงานศึกษาธิการภาค 4 นางสาวอาภาภรณ์ โพธิ์แก้ว
184 02 ส.ค. 65 โครงการอาชีวอยู่ประจำเรียนฟรี มีอาชีพ สำนักงานศึกษาธิการภาค 4 นางสาวอาภาภรณ์ โพธิ์แก้ว
185 02 ส.ค. 65 โครงการความปลอดภัยสถานศึกษา (MOE Safety Center) สำนักงานศึกษาธิการภาค 4 นางสาวอาภาภรณ์ โพธิ์แก้ว
186 02 ส.ค. 65 หนี้สินครู สำนักงานศึกษาธิการภาค 4 นางสาวอาภาภรณ์ โพธิ์แก้ว
187 04 ส.ค. 65 การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ Covid-19 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส นายธนะวัฒน์ เลิศประเสริฐ
188 04 ส.ค. 65 การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ Covid-19 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส นายธนะวัฒน์ เลิศประเสริฐ
189 09 ก.ย. 65 โครงการพาน้องกลับมาเรียน สำนักงานศึกษาธิการภาค 4 นางสาวอาภาภรณ์ โพธิ์แก้ว
190 09 ก.ย. 65 โครงการ กศน.ปักหมุด สำนักงานศึกษาธิการภาค 4 นางสาวอาภาภรณ์ โพธิ์แก้ว
191 09 ก.ย. 65 โรงเรียนคุณภาพ สำนักงานศึกษาธิการภาค 4 นางสาวอาภาภรณ์ โพธิ์แก้ว
192 09 ก.ย. 65 โครงการอาชีวอยู่ประจำเรียนฟรี มีอาชีพ สำนักงานศึกษาธิการภาค 4 นางสาวอาภาภรณ์ โพธิ์แก้ว
193 09 ก.ย. 65 โครงการความปลอดภัยสถานศึกษา (MOE Safety Center) สำนักงานศึกษาธิการภาค 4 นางสาวอาภาภรณ์ โพธิ์แก้ว
194 09 ก.ย. 65 หนี้สินครู สำนักงานศึกษาธิการภาค 4 นางสาวอาภาภรณ์ โพธิ์แก้ว
195 15 ก.ย. 65 การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ Covid-19 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา น.ส.ละม่อม เปรมสระน้อย
196 04 ต.ค. 65 โครงการความปลอดภัยสถานศึกษา (MOE Safety Center) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา น.ส.ละม่อม เปรมสระน้อย
197 29 ก.ย. 65 การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ Covid-19 สำนักงานศึกษาธิการภาค 16 นายกฤษนา สีไพร
198 30 ก.ย. 65 การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ Covid-19 สำนักงานศึกษาธิการภาค 16 นายกฤษนา สีไพร
199 01 ต.ค. 65 การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ Covid-19 สำนักงานศึกษาธิการภาค 16 นายกฤษนา สีไพร
200 18 ต.ค. 65 อุทกภัย สำนักงานศึกษาธิการภาค 16 นายกฤษนา สีไพร