สรุปภาพรวมภาคตรวจราชการ

รายงานแบบสรุปการตรวจราชการ

วันที่ หัวข้อสรุป ระดับ หน่วยงาน รายงาน
24 มกราคม 2565 สรุปผลการตรวจราชการ เรื่อง การตรวจ ติดตามการดำเนินการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 2/2564 และนโยบายการตรวจราชการเฉพาะด้าน (Agenda Based) การเข้าถึงทางการศึกษาสำหรับคนพิการฯ ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 4
24 มกราคม 2565 สรุปผลการตรวจราชการ เรื่อง การตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการเฉพาะด้าน (Agenda Based) ด้านการสร้างโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพสำหรับคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษทั้งในและนอกระบบการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 4
26 มกราคม 2565 รายงานผลตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ตามข้อสั่งการเร่งด่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 4
26 มกราคม 2565 รายงานผลตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ตามข้อสั่งการเร่งด่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 4
28 มกราคม 2565 สรุปการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โรงเรียนศรีแสงธรรม ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 14
31 มกราคม 2565 ตรวจ ติดตาม ประเมินผลตามนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 2
31 มกราคม 2565 ตรวจ ติดตาม ประเมินผลตามนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 2
31 มกราคม 2565 ตรวจ ติดตาม ประเมินผลตามนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 2
05 กุมภาพันธ์ 2565 สรุปการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โรงเรียนน้ำอ้อมรัฐประชานุสรณ์ ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 14
05 กุมภาพันธ์ 2565 สรุปการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 14
15 มกราคม 2565 รายงานสรุปผลการตรวจราชการฯ วันที่ 12-18 ธันวาคม 2564 ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 5
15 กุมภาพันธ์ 2565 การติดตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ณ จังหวัดยะลา ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 7
21 กุมภาพันธ์ 2565 การลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 3
21 กุมภาพันธ์ 2565 ตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการกรณีปกติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบที่ ๑ ณ จังหวัดสมุทรสงคราม ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 4
21 กุมภาพันธ์ 2565 ตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการกรณีปกติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบที่ ๑ ณ จังหวัดเพชรบุรี ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 4
21 กุมภาพันธ์ 2565 ตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการกรณีปกติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบที่ ๑ ณ จังหวัดสมุทรสาคร ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 4
28 กุมภาพันธ์ 2565 รายงานสรุปผลการตรวจราชการฯ ระหว่างวันที่ 21-23 ก.พ.65 ณ จ.สตูล และตรัง ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 6
12 มกราคม 2565 รายงานสรุปผลการตรวจราชการฯ ระหว่างวันที่ 16-17 พ.ย.64 ณ จ.ตรัง ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 6
10 มีนาคม 2565 ตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการกรณีปกติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบที่ ๑ ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 4
15 มกราคม 2565 รายงานสรุปผลการตรวจราชการฯ วันที่ 12 - 18 ธันวาคม 2565 ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 5
10 กุมภาพันธ์ 2565 รายงานสรุปผลการตรวจราชการฯ วันที่ 20 - 28 มกราคม 2565 ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 5
14 มีนาคม 2565 รายงานสรุปผลการตรวจราชการฯ ประเด็น PA วันที่ 4 - 5 มีนาคม 2565 ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 5
15 มีนาคม 2565 ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนปทุมราชวงศา ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 14
23 มกราคม 2565 การตรวจ ติดตามการบริหารจัดการในสถานการณ์การ COVID-19 ภาคเรียนที่ 2/65 ระยะที่ 2 ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดอำนาจเจริญ ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 14
15 มีนาคม 2565 การตรวจราชการแบบบูรณาการ ณ จังหวัดยะลา ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 7
16 มีนาคม 2565 การตรวจราชการแบบบูรณาการ ณ จังหวัดนราธิวาส ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 7
16 มีนาคม 2565 ติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของโรงเรียนกำแพง ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 14
08 มีนาคม 2565 การติดตามนโยบายเร่งด่วนของ รมต. โครงการพาน้องกลับมาเรียน รร.บ้านโพนแพง อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลฯ ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 14
08 มีนาคม 2565 การติดตามนโยบายเร่งด่วนของ รมต. โครงการพาน้องกลับมาเรียน รร.บ้านพิณโท อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลฯ ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 14
04 เมษายน 2565 ตรวจ ติดตาม ประเมินผลตามนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 2
04 เมษายน 2565 ตรวจ ติดตาม ประเมินผลตามนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 2
04 เมษายน 2565 ติดตามนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ จ.ปัตตานี ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 7
05 เมษายน 2565 ติดตามนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ จ.ยะลา ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 7
04 กุมภาพันธ์ 2565 รายงานสรุปผลการตรวจราชการฯ ระหว่างวันที่ 26-30 ม.ค.65 ณ จ.ระนอง พังงา และภูเก็ต ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 6
04 เมษายน 2565 รายงานสรุปผลการตรวจราชการฯ ระหว่างวันที่ 27-29 มี.ค. 65 ณ จ.ระนอง พังงา และภูเก็ต ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 6
04 เมษายน 2565 ติดตามนโยบายเร่งด่วน ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 16
29 เมษายน 2565 รายงานสรุปผลการติดตามนโยบายตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกาารอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 8
02 พฤษภาคม 2565 รายงานผลการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 4
05 พฤษภาคม 2565 รายงานสรุปผลการตรวจ ติดตามผลการดำเนินการประเด็นนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ ระหว่างวันที่ 26-29 เม.ย. 65 ณ จ.สตูล ตรัง และกระบี่ ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 6
11 พฤษภาคม 2565 ตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 14
11 พฤษภาคม 2565 ผลการติดตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐมนรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 14
05 เมษายน 2565 รายงานสรุปผลการตรวจราชการการติดตามประเมินผลตามนโยบายการสร้างโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพสำหรับคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษทั้งในและนอกระบบการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 5
20 เมษายน 2565 รายงานผลการดำเนินงาน ตามนโยบายเร่งด่วน ระยะแรก (ก่อนเปิดเทอม) ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 5
13 พฤษภาคม 2565 รายงานผลการดำเนินงาน ตามนโยบายเร่งด่วน ระยะแรก (ก่อนเปิดเทอม) ครั้งที่ 2 ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 5
30 พฤศจิกายน 2564 รายงานการลงพื้นที่ตรวจ ติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการตามมาตร การด้านสาธารณสุขในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 2/2564 ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
12 พฤศจิกายน 2564 ประชุมรับฟังนโยบาย แนวทางการตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
14 ธันวาคม 2564 ลงพื้นที่ตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
11 พฤศจิกายน 2564 ชี้แจงนโยบายการศึกษากระทรวงศึกษาธิการและตรวจราชการปกติ รอบที่ 1 ครั้งที่ 1 ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร
16 ธันวาคม 2564 ตรวจราชการปกติ รอบที่ 1 ครั้งที่ 2 ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร
17 มกราคม 2565 สรุปผลการตรวจติดตามหน่วยงานในการปฏิบัติตามาตรการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ระหว่างวันที่1-14 มกราคม 2565 ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี
21 มกราคม 2565 บันทึกสรุปเด็นการตรวจราชการโรงเรียนมาบอำมฤติวิทยา (สพม.สฎ-ชพ) และโรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ (สพป.ชพ.1) ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร
22 มกราคม 2565 บันทึกสรุปเด็นการตรวจราชการสำนักงาน กศน.จังหวัดชุมพร ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร
23 มกราคม 2565 รายงานการลงพื้นที่ตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
01 กุมภาพันธ์ 2565 ส่งแบบรายงานผลตามนโยบายการตรวจราชการและติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีปกติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต
16 พฤศจิกายน 2564 การตรวจ ติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)ภาคเรียนที่ 2/2564 และนโยบายการตรวจราชการเฉพาะด้าน (Agenda Based) ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง
02 กุมภาพันธ์ 2565 ตามนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีปกติ รอบที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา
02 กุมภาพันธ์ 2565 รูปภาพประกอบการลงพื้นที่การตรวจราชการ นายไพศาล วุทฒิลานนท์ ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา
02 กุมภาพันธ์ 2565 การลงพื้นที่ตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นายไพศาล วุทฒิลานนท์) ตรวจตามนโยบายการตรวจราชการฯ ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (4 ด้าน) และนโยบายตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์
04 กุมภาพันธ์ 2565 รายงานผลการตรวจราชการ รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2565 ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร
08 กุมภาพันธ์ 2565 รายงานผลการตรวจราชการ รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2565 ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร
25 กุมภาพันธ์ 2565 รายงานผลการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กรณีปกติ ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
09 กุมภาพันธ์ 2565 การลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วน ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
09 มีนาคม 2565 การตรวจราชการเพื่อขับเคลื่อนตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกาาธิการและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพสำหรับคนพิการ ผู้ด้อยดอกาสฯและโครงการพาน้องกลับมาเรียน ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี
19 มกราคม 2565 ติดตามการดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬในการจัดทำรายงานผลการติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการตามมาตรการด้านสาธารณสุขในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(Covid-19) ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ
21 มีนาคม 2565 การตรวจติดตาม โรงเรียนช่วงสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 19 ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก
21 มีนาคม 2565 การตรวจติดตาม โรงเรียนช่วงสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 19 ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก
22 มีนาคม 2565 รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ รอบที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี
18 มีนาคม 2565 ตรวจราชการและประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการกรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี
25 มีนาคม 2565 นโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
27 มีนาคม 2565 การตรวจ ติดตามนโยบายการสร้างโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพสำหรับคนพิการผู้ด้อยโอกาส และผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษทั้งในและนอกระบบการศึกษา ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
31 มีนาคม 2565 รายงานผลการตรวจราชการ ปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 2 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 65) ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร
01 เมษายน 2565 บทสรุปของผู้บริหารตามนโยบายการตรวจราชการ ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา
01 เมษายน 2565 สรุปผลการตรวจรอบ๑ จ.ฉะเชิงเทรา ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา
01 เมษายน 2565 บทที่ ๑ บทนำ ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา
01 เมษายน 2565 บทที่ ๒ ข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้องรอบ ๑ ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา
01 เมษายน 2565 บทที่ ๓ ผลการติดตามตรวจสอบประเมินผล รอบ๑ ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา
01 เมษายน 2565 บทที่ ๔ สรุปผลการติดตามตรวจสอบประเมินผล รอบ ๑ ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา
05 เมษายน 2565 สรุปรายงานผลการตรวจราชการฯ กรณีรอบที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร
08 เมษายน 2565 การตรวจราชการ ติดตามประเมินผลประเด็นนโยบายเร่งด่วนตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
07 เมษายน 2565 การติดตามประเมินผลประเด็นนโยบายเร่งด่วนตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์
11 เมษายน 2565 รายงานการติดตามประเมินประเด็นนโยบายเร่งด่วนกระทรวงศึกษาธิการ ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร
07 เมษายน 2565 การตรวจราชการ ติดตามผลการดำเนินงานนโยบายเร่งด่วนกระทรวงศึกษาธิการ ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร
20 เมษายน 2565 สรุปรายงานการตรวจราชการ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ
20 เมษายน 2565 รายงานผลการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
11 เมษายน 2565 การติดตามการขับเคลื่อนประเมินผลประเด็นนโยบายเร่งด่วนตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก
11 เมษายน 2565 พาน้องกลับมาเรียน/ปักหมุด ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี
29 เมษายน 2565 ความปลอดภัยสถานศึกษา ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี
25 เมษายน 2565 ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลประเด็นนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2565 ทั้ง 5 นโยบาย ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย
09 พฤษภาคม 2565 รายงานผลการตรวจราชการและติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร
09 พฤษภาคม 2565 รายงานผลการตรวจราชการและติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร
14 พฤษภาคม 2565 การติดตามการขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร
17 พฤษภาคม 2565 รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่
19 เมษายน 2565 การขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลประเด็นนโยบายเร่งด่วนกระทรวงศึกษาธิการ ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ
20 พฤษภาคม 2565 การตรวจราชการเพื่อขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลประเด็นนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา
24 พฤษภาคม 2565 รายงานการติดตามประเมินผลประเด็นนโยบายเร่งด่วนตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี