สรุปภาพรวมภาคตรวจราชการ

รายงานแบบสรุปการตรวจราชการ

วันที่ หัวข้อสรุป ระดับ หน่วยงาน รายงาน
24 มกราคม 2565 สรุปผลการตรวจราชการ เรื่อง การตรวจ ติดตามการดำเนินการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 2/2564 และนโยบายการตรวจราชการเฉพาะด้าน (Agenda Based) การเข้าถึงทางการศึกษาสำหรับคนพิการฯ ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 4
24 มกราคม 2565 สรุปผลการตรวจราชการ เรื่อง การตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการเฉพาะด้าน (Agenda Based) ด้านการสร้างโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพสำหรับคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษทั้งในและนอกระบบการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 4
26 มกราคม 2565 รายงานผลตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ตามข้อสั่งการเร่งด่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 4
26 มกราคม 2565 รายงานผลตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ตามข้อสั่งการเร่งด่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 4
28 มกราคม 2565 สรุปการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โรงเรียนศรีแสงธรรม ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 14
31 มกราคม 2565 ตรวจ ติดตาม ประเมินผลตามนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 2
31 มกราคม 2565 ตรวจ ติดตาม ประเมินผลตามนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 2
31 มกราคม 2565 ตรวจ ติดตาม ประเมินผลตามนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 2
05 กุมภาพันธ์ 2565 สรุปการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โรงเรียนน้ำอ้อมรัฐประชานุสรณ์ ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 14
05 กุมภาพันธ์ 2565 สรุปการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 14
15 มกราคม 2565 รายงานสรุปผลการตรวจราชการฯ วันที่ 12-18 ธันวาคม 2564 ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 5
15 กุมภาพันธ์ 2565 การติดตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ณ จังหวัดยะลา ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 7
21 กุมภาพันธ์ 2565 รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (กรณีปกติ) รอบที่ 1 เขตตรวจราชการที่ 3 ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 3
21 กุมภาพันธ์ 2565 ตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการกรณีปกติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบที่ ๑ ณ จังหวัดสมุทรสงคราม ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 4
21 กุมภาพันธ์ 2565 ตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการกรณีปกติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบที่ ๑ ณ จังหวัดเพชรบุรี ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 4
21 กุมภาพันธ์ 2565 ตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการกรณีปกติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบที่ ๑ ณ จังหวัดสมุทรสาคร ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 4
28 กุมภาพันธ์ 2565 รายงานสรุปผลการตรวจราชการฯ ระหว่างวันที่ 21-23 ก.พ.65 ณ จ.สตูล และตรัง ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 6
12 มกราคม 2565 รายงานสรุปผลการตรวจราชการฯ ระหว่างวันที่ 16-17 พ.ย.64 ณ จ.ตรัง ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 6
10 มีนาคม 2565 ตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการกรณีปกติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รอบที่ ๑ ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 4
15 มกราคม 2565 รายงานสรุปผลการตรวจราชการฯ วันที่ 12 - 18 ธันวาคม 2565 ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 5
10 กุมภาพันธ์ 2565 รายงานสรุปผลการตรวจราชการฯ วันที่ 20 - 28 มกราคม 2565 ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 5
14 มีนาคม 2565 รายงานสรุปผลการตรวจราชการฯ ประเด็น PA วันที่ 4 - 5 มีนาคม 2565 ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 5
15 มีนาคม 2565 ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนปทุมราชวงศา ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 14
23 มกราคม 2565 การตรวจ ติดตามการบริหารจัดการในสถานการณ์การ COVID-19 ภาคเรียนที่ 2/65 ระยะที่ 2 ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดอำนาจเจริญ ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 14
15 มีนาคม 2565 การตรวจราชการแบบบูรณาการ ณ จังหวัดยะลา ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 7
16 มีนาคม 2565 การตรวจราชการแบบบูรณาการ ณ จังหวัดนราธิวาส ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 7
16 มีนาคม 2565 ติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของโรงเรียนกำแพง ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 14
08 มีนาคม 2565 การติดตามนโยบายเร่งด่วนของ รมต. โครงการพาน้องกลับมาเรียน รร.บ้านโพนแพง อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลฯ ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 14
08 มีนาคม 2565 การติดตามนโยบายเร่งด่วนของ รมต. โครงการพาน้องกลับมาเรียน รร.บ้านพิณโท อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลฯ ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 14
04 เมษายน 2565 ตรวจ ติดตาม ประเมินผลตามนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 2
04 เมษายน 2565 ตรวจ ติดตาม ประเมินผลตามนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 2
04 เมษายน 2565 ติดตามนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ จ.ปัตตานี ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 7
05 เมษายน 2565 ติดตามนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ จ.ยะลา ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 7
04 กุมภาพันธ์ 2565 รายงานสรุปผลการตรวจราชการฯ ระหว่างวันที่ 26-30 ม.ค.65 ณ จ.ระนอง พังงา และภูเก็ต ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 6
04 เมษายน 2565 รายงานสรุปผลการตรวจราชการฯ ระหว่างวันที่ 27-29 มี.ค. 65 ณ จ.ระนอง พังงา และภูเก็ต ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 6
04 เมษายน 2565 ติดตามนโยบายเร่งด่วน ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 16
29 เมษายน 2565 รายงานสรุปผลการติดตามนโยบายตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกาารอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 8
02 พฤษภาคม 2565 รายงานผลการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 4
05 พฤษภาคม 2565 รายงานสรุปผลการตรวจ ติดตามผลการดำเนินการประเด็นนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ ระหว่างวันที่ 26-29 เม.ย. 65 ณ จ.สตูล ตรัง และกระบี่ ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 6
11 พฤษภาคม 2565 ตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 14
11 พฤษภาคม 2565 ผลการติดตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐมนรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 14
05 เมษายน 2565 รายงานสรุปผลการตรวจราชการการติดตามประเมินผลตามนโยบายการสร้างโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพสำหรับคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษทั้งในและนอกระบบการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 5
20 เมษายน 2565 รายงานผลการดำเนินงาน ตามนโยบายเร่งด่วน ระยะแรก (ก่อนเปิดเทอม) ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 5
13 พฤษภาคม 2565 รายงานผลการดำเนินงาน ตามนโยบายเร่งด่วน ระยะแรก (ก่อนเปิดเทอม) ครั้งที่ 2 ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 5
26 พฤษภาคม 2565 รายงานสรุปผลการตรวจ ติดตามผลการดำเนินการประเด็นนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ ระหว่างวันที่ 26-29 เม.ย. 65 ณ จ.สตูล ตรัง กระบี่ และระหว่างวันที่ 9-11 พ.ค.65 ณ จ.ระนอง พังงา ภูเก็ต ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 6
23 มิถุนายน 2565 สรุปผลการตรวจราชการและติดตามประเมินผล กรณีปกติ รอบที่1 เขตตรวจราชการที่ 12 ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 12
29 มิถุนายน 2565 รายงานผลการตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เขตตรวจราชการที่ 17 ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 17
27 กรกฎาคม 2565 ตรวจราชการการขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธาน ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 14
27 กรกฎาคม 2565 ตรวจราชการการขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา (Excellent Center) วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 14
26 กรกฎาคม 2565 รายงานการตรวจ ติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 16
01 สิงหาคม 2565 การตรวจติดตามนโยบายเร่งด่วน ณ กศน.อำเภอยะหา จ.ยะลา ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 7
12 กรกฎาคม 2565 รายงานสรุปผลการตรวจ ติดตามผลการดำเนินการตามนโยบายเร่งด่วน ของกระทรวงศึกษาธิการ ระยะที่ 2 ของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นายธฤติ ประสานสอน) ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 6 (กระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง สตูล) ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 6
10 สิงหาคม 2565 การตรวจราชการการจัดการเรียนการสอนสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และตรวจกรณีปกติ รอบที่ 2 วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 14
10 สิงหาคม 2565 ตรวจราชการการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 2 โรงเรียนอนุบาลยางชุมน้อย (หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์) ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 14
10 สิงหาคม 2565 สรุปการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 2 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 14
04 สิงหาคม 2565 การลงพื้นที่ตรวจราชการ ณ จังหวัดนราธิวาส ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 7
05 สิงหาคม 2565 การลงพื้นที่ตรวจราชการ ณ จังหวัดนราธิวาส ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 7
18 สิงหาคม 2565 การตรวจราชการตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 7
27 กันยายน 2565 การตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 2 ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 2
27 กันยายน 2565 การตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 2 ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 2
27 กันยายน 2565 การตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 2 ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 2
30 กันยายน 2565 รายงานผลการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 4
26 ตุลาคม 2565 ประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจราชการ และนโยบายจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นายพีรศักดิ์ รัตนะ) ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 4
17 พฤศจิกายน 2565 ตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 2 และตรวจ COVID-19 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โรงเรียนบ้านกระถุน ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 14
17 พฤศจิกายน 2565 ตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โรงเรียนพระแม่มารีอุบลราชธานี ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 14
24 พฤศจิกายน 2565 การติดตามนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 7
24 พฤศจิกายน 2565 การติดตามนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 7
26 มกราคม 2566 รายงานสรุปผลการติดตามนโยบายตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษารอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 8
03 พฤศจิกายน 2565 รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (กรณีปกติ) รอบที่ 2 เขตตรวจราชการที่ 3 ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค 3
30 พฤศจิกายน 2564 รายงานการลงพื้นที่ตรวจ ติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการตามมาตร การด้านสาธารณสุขในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 2/2564 ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
12 พฤศจิกายน 2564 ประชุมรับฟังนโยบาย แนวทางการตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
14 ธันวาคม 2564 ลงพื้นที่ตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
11 พฤศจิกายน 2564 ชี้แจงนโยบายการศึกษากระทรวงศึกษาธิการและตรวจราชการปกติ รอบที่ 1 ครั้งที่ 1 ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร
16 ธันวาคม 2564 ตรวจราชการปกติ รอบที่ 1 ครั้งที่ 2 ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร
17 มกราคม 2565 สรุปผลการตรวจติดตามหน่วยงานในการปฏิบัติตามาตรการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ระหว่างวันที่1-14 มกราคม 2565 ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี
21 มกราคม 2565 บันทึกสรุปเด็นการตรวจราชการโรงเรียนมาบอำมฤติวิทยา (สพม.สฎ-ชพ) และโรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ (สพป.ชพ.1) ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร
22 มกราคม 2565 บันทึกสรุปเด็นการตรวจราชการสำนักงาน กศน.จังหวัดชุมพร ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร
23 มกราคม 2565 รายงานการลงพื้นที่ตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
01 กุมภาพันธ์ 2565 ส่งแบบรายงานผลตามนโยบายการตรวจราชการและติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีปกติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต
16 พฤศจิกายน 2564 การตรวจ ติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)ภาคเรียนที่ 2/2564 และนโยบายการตรวจราชการเฉพาะด้าน (Agenda Based) ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง
02 กุมภาพันธ์ 2565 ตามนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีปกติ รอบที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา
02 กุมภาพันธ์ 2565 รูปภาพประกอบการลงพื้นที่การตรวจราชการ นายไพศาล วุทฒิลานนท์ ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา
02 กุมภาพันธ์ 2565 การลงพื้นที่ตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นายไพศาล วุทฒิลานนท์) ตรวจตามนโยบายการตรวจราชการฯ ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (4 ด้าน) และนโยบายตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์
04 กุมภาพันธ์ 2565 รายงานผลการตรวจราชการ รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2565 ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร
08 กุมภาพันธ์ 2565 รายงานผลการตรวจราชการ รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2565 ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร
25 กุมภาพันธ์ 2565 รายงานผลการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กรณีปกติ ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
09 กุมภาพันธ์ 2565 การลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วน ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
09 มีนาคม 2565 การตรวจราชการเพื่อขับเคลื่อนตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกาาธิการและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพสำหรับคนพิการ ผู้ด้อยดอกาสฯและโครงการพาน้องกลับมาเรียน ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี
19 มกราคม 2565 ติดตามการดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬในการจัดทำรายงานผลการติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการตามมาตรการด้านสาธารณสุขในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(Covid-19) ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ
21 มีนาคม 2565 การตรวจติดตาม โรงเรียนช่วงสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 19 ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก
21 มีนาคม 2565 การตรวจติดตาม โรงเรียนช่วงสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 19 ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก
22 มีนาคม 2565 รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ รอบที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี
18 มีนาคม 2565 ตรวจราชการและประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการกรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี
25 มีนาคม 2565 นโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
27 มีนาคม 2565 การตรวจ ติดตามนโยบายการสร้างโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพสำหรับคนพิการผู้ด้อยโอกาส และผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษทั้งในและนอกระบบการศึกษา ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
31 มีนาคม 2565 รายงานผลการตรวจราชการ ปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 2 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 65) ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร
01 เมษายน 2565 บทสรุปของผู้บริหารตามนโยบายการตรวจราชการ ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา
01 เมษายน 2565 สรุปผลการตรวจรอบ๑ จ.ฉะเชิงเทรา ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา
01 เมษายน 2565 บทที่ ๑ บทนำ ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา
01 เมษายน 2565 บทที่ ๒ ข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้องรอบ ๑ ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา
01 เมษายน 2565 บทที่ ๓ ผลการติดตามตรวจสอบประเมินผล รอบ๑ ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา
01 เมษายน 2565 บทที่ ๔ สรุปผลการติดตามตรวจสอบประเมินผล รอบ ๑ ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา
05 เมษายน 2565 สรุปรายงานผลการตรวจราชการฯ กรณีรอบที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร
08 เมษายน 2565 การตรวจราชการ ติดตามประเมินผลประเด็นนโยบายเร่งด่วนตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
07 เมษายน 2565 การติดตามประเมินผลประเด็นนโยบายเร่งด่วนตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์
11 เมษายน 2565 รายงานการติดตามประเมินประเด็นนโยบายเร่งด่วนกระทรวงศึกษาธิการ ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร
07 เมษายน 2565 การตรวจราชการ ติดตามผลการดำเนินงานนโยบายเร่งด่วนกระทรวงศึกษาธิการ ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร
20 เมษายน 2565 สรุปรายงานการตรวจราชการ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ
20 เมษายน 2565 รายงานผลการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
11 เมษายน 2565 การติดตามการขับเคลื่อนประเมินผลประเด็นนโยบายเร่งด่วนตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก
11 เมษายน 2565 พาน้องกลับมาเรียน/ปักหมุด ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี
29 เมษายน 2565 ความปลอดภัยสถานศึกษา ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี
25 เมษายน 2565 ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลประเด็นนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2565 ทั้ง 5 นโยบาย ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย
09 พฤษภาคม 2565 รายงานผลการตรวจราชการและติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร
09 พฤษภาคม 2565 รายงานผลการตรวจราชการและติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร
14 พฤษภาคม 2565 การติดตามการขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร
17 พฤษภาคม 2565 รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่
19 เมษายน 2565 การขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลประเด็นนโยบายเร่งด่วนกระทรวงศึกษาธิการ ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ
20 พฤษภาคม 2565 การตรวจราชการเพื่อขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลประเด็นนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา
24 พฤษภาคม 2565 รายงานการติดตามประเมินผลประเด็นนโยบายเร่งด่วนตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
18 กรกฎาคม 2565 รายงานผลการติดตามการขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ระยะที่สอง (ระหว่างเทอมที่ 2) ครั้งที่ 3 ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
11 เมษายน 2565 การติดตามการขับเคลื่อนประเมินผลประเด็นนโยบายเร่งด่วนตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก
29 สิงหาคม 2565 แบบรายงานผลการตรวจราชการและติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีปกติ รอบที่ 2 (เดือน เมษายน - กันยายน ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร
29 สิงหาคม 2565 รายงานการลงพื้นที่ตรวจราชการติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและมาตรการป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ภาคเรียนที่ 2/2564 ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 12 จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด
29 สิงหาคม 2565 รายงานการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ กระทรวงศึกษาธิการเขตตรวจราชการที่ ๑๒ กรณีปกติ รอบที่ ๑ จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ วันที่ ๑๗ มี.ค.๖๕ ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด
29 สิงหาคม 2565 การตรวจราชการบูรณาการร่วมกันระหว่างสำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ และคณะติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนนโยบาย จุดเน้น สพฐ. และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๒ เมษายน๒๕๖๕ ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด
29 สิงหาคม 2565 การตรวจราชการประชุมหัวหน้าหน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในการขับเคลื่อนการดำเนินงานนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ และนโยบายจุดเน้นเร่งด่วน ระยะที่ ๒ วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด
29 สิงหาคม 2565 การตรวจติดตามนโยบายการเข้าถึงทางการศึกษาสำหรับคนพิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้เรียน ที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ทั้งในและนอกระบบการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด
29 สิงหาคม 2565 การติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และการขับเคลื่อนนโยบายจุดเน้นเร่งด่วน ประเด็นโรงเรียนคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด
29 สิงหาคม 2565 การติดตามการดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการเรียนการสอนปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด
29 สิงหาคม 2565 การติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายของ กศน. (ตามนโยบายการศึกษาตลอดช่วงชีวิต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ วันที่ ๗ ก.ค.๖๕ ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด
29 สิงหาคม 2565 การติดตามโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา วันที่ ๑ ส.ค.๖๕ ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด
29 สิงหาคม 2565 การตรวจราชการบูรณาการ วันที่ ๑๕ ส.ค. ๖๕ ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด
29 สิงหาคม 2565 การขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระยะที่ 3 เขตตรวจราชการที่ 12 จังหวัดร้อยเอ็ด วันที่ 5 กันยายน 2565 ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด
01 กันยายน 2565 รายงานนโ่ยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 1 ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา
05 กันยายน 2565 บทสรุปของผู้บริหาร รอบ2 ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา
05 กันยายน 2565 บทที่ 1 บทนำ รอบ 2 ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา
05 กันยายน 2565 บทที่ 2 ข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้อง รอบ 2 ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา
05 กันยายน 2565 บทที่ 3 ผลการตรวจสอบประเมินผลการจัดการศึกษา รอบ 2 ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา
05 กันยายน 2565 บทที่ 4 สรุปผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล รอบ 2 ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา
06 กันยายน 2565 การตรวจราชการ กรณีปกติ รอบที่ 2 ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี
12 กันยายน 2565 รายงานผลการติดตามการขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ระยะที่สอง (ระหว่างเทอมที่ 2) ครั้งที่ 4 ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
12 กันยายน 2565 นโยบายการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 2 ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
21 กันยายน 2565 รายงานการตรวจราชการกรณีปกติรอบที่ 2 22 ก.ย. 65 ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร
21 กันยายน 2565 การตรวจราชการ ตามนโยบายการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ให้มีสมรรถนะทางภาษาและดิจิทัล รวมทั้งการจัดการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ นางสุปรานี นฤนาทนโรดม ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย
22 กันยายน 2565 การตรวจราชการ กรณีปกติ รอบที่ 2 ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี
11 เมษายน 2565 การตรวจราชการ ติดตามประเมินผลประเด็นนโยบายเร่งด่วน ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (เขตตรวจราชการที่ 5 - พัทลุง) ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง
27 กันยายน 2565 สรุปรายงานการตรวจราชการ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565 พื้นที่ กศน.จังหวัดอำนาจเจริญ ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ
15 กันยายน 2565 การตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 การตรวจราชการตามนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายความปลอดภัยของผู้เรียน โดยการสร้างสถานศึกษาปลอดภัย และบริหารจัดการเชิงบูรณาการในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVI ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา
20 มิถุนายน 2565 การตรวจราชการและติดตามการดำเนินงานตามนโยบายการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนทุกระดับมีส่วนร่วมสร้างสรรค์การเรียนรู้ เพื่อให้เกิดสมรรถนะหลัก และการพัฒนาตนเอง ตามความถนัดและความสนใจ (Active Learning) และนโยบายด้านความปลอดภัย ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา
08 เมษายน 2565 การตรวจราชการเพื่อขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลประเด็นเร่งด่วนตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา
15 กุมภาพันธ์ 2565 การตรวจราชการเพื่อขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลประเด็นเร่งด่วนตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา
04 มกราคม 2565 การตรวจราชการเพื่อขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลประเด็นนโยบายเร่งด่วนของกระทรวงศึกษาธิการ ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา
28 กันยายน 2565 แบบรายงานการตรวจราชการตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนพระแม่มารีอุบลราชธานี ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี
08 พฤศจิกายน 2565 สรุปรายงานผลการตรวจราชการสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตรวจปกติ ตรวจพิเศษ และตรวจบูรณาการ) ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร