ข้อสรุปของ ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด บันทึกเมื่อวันที่ Date: 30 พฤศจิกายน 2564

รายงานการลงพื้นที่ตรวจ ติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการตามมาตร การด้านสาธารณสุขในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 2/2564

รายงานผลการลงพื้นที่ ตรวจติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการตามมาตรการด้านสาธารณสุขในสถานการณ์แพร่


ะบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ภาคเรียนที่ 2/2564 


สถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)

อำเภอพุนพิน อำเภอคีรีรัฐนิคม และอำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ระยะที่ ระหว่างเดือนพฤศจิกายน ถึงวันที่ 10 ธันวาคม 2564


ภาพกิจกรรม 


 บันทึข้อมูลโดย: นางสาวศิริมา นุ้ยไม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ