ข้อสรุปของ ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด บันทึกเมื่อวันที่ Date: 21 มกราคม 2565

บันทึกสรุปเด็นการตรวจราชการโรงเรียนมาบอำมฤติวิทยา (สพม.สฎ-ชพ) และโรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์ (สพป.ชพ.1)

โรงเรียนมาบอำมฤติวิทยา

- ผู้ตรวจฯ ทราบชื่อผู้บริหารโรงเรียนที่เข้าร่วมรับตรวจราชการทั้งหมด  ชี้แจงนโยบายเร่งด่วน

- รัฐมนตรีเตรียมติดตามเรื่อง

1. เด็กออกกลางคัน  จำนวนประมาณหนึ่งล้านสี่แสนคน  (ตามข้อมูลของฝ่ายค้าน)

          ปัญหาหลักมากจาก  การติดตามผู้ปกครองกลับบ้าน  จำต้องออกช่วยผู้ปกครองหารายได้  นักเรียนคุ้นเคยการเรียนออนไลน์และไม่อยากกลับเข้าระบบ  นักเรียนออกจากระบบและเข้าสถานศึกษาปอเนาะ  ซึ่งเป็นสถานศึกษาที่ไม่อยู่ในระบบ

- ขอให้โรงเรียนเร่งติดตามและนำนักเรียนกลับเข้าระบบโรงเรียน  รูปแบบใดก็ได้  กศน.  ขั้นพื้นฐาน  สายอาชีพ  เป็นต้น

          2. การปักหมุดนักเรียนหลุดจากระบบการศึกษา  (เจ้าภาพหลักคือ กศน.)

          3. การจัดการศึกษาทวิภาคี  อย่างมีคุณภาพ

          4. โรงเรียนคุณภาพและโรงเรียนดีประจำตำบล

          5. การเปิดเรียน On Site  ซึ่งมีความจำเป็นต้องเร่งดำเนินการให้ได้เพื่อให้การจัดการศึกษามีคุณภาพ  ทั้งนี้โรงเรียนต้องจัดเตรียมความพร้อมให้เข้มแข็งตามมาตรการของกระทรวงสาธารณะสุข  ต้องมีแผนเผชิญเป็นเบื้องต้น  โดยประเด็นที่มักจะไม่ผ่านคือเรื่องการจัดการห้องน้ำ  ซึ่งของโรงเรียนส่วนใหญ่จะเก่า  สร้างมานานมาก  ไม่เป็นไปตามมาตรฐานของสาธารณะสุข

           **รอบหน้าขอลงโรงเรียนที่ไม่เคยมีใครไปตรวจ  มีความยากลำบากในการเข้าถึง  ในการปฏิบัติงาน**

 

รองภาคฯ  (นางวิมลมาลย์  รินไธสง)

          พูดคุย  สร้างความเข้าใจในการเตรียมความพร้อมดำเนินงานตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

 

ดร.ชนภรณ์  อือตระกูล 

-ชี้แจงการดำเนินงานเรื่องการตรวจสอบผลงานเพื่อขอวิทยาฐานะของครูในจังหวัดชุมพร  ซึ่งค้างดำเนินการมาระยะหนึ่ง  ซึ่งจะพยายามดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในวันที่  14  กุมภาพันธ์  2565  ขณะนี้ทำการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นเสร็จแล้ว

-การเร่งดำเนินการจัดสอบครู  เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนครู

 

รอง ผอ.สพม.

          -ชี้แจงการเปิดเรียน On Site เปิดแล้ว  20  โรงเรียน  อีก 2 โรง  เดิม ศบค.จังหวัดขอใช้เป็นศูนย์พักคอย  จึงทำให้การเปิดดำเนินการได้ล่าช้า  แต่ขณะนี้ดำเนินการไปแล้ว  รอกำหนดวันเปิด On site  อีกครั้ง

 

 ผู้อำนวยการอิสรี  อิฐกอ  รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษา  (ตามแบบรายงานตรวจราชการ)

          1. Active learning  การประยุกต์ใช้ application ที่ได้รับความนิยมในกลุ่มนักเรียนมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน  (tiktok)

          2. โรงเรียนมีผลงานที่ควรได้รับการส่งเสริม  เป็นแบบอย่างเช่น  โครงงานเกี่ยวกับยางพารา  กระบวนการสอนวิชาเคมี  การใช้เทคโนโลยีมาประยุกต์ในการจัดการเรียนการสอน  กระตุ้นความสนใจให้นักเรียน

          3. ให้นักเรียน On Site สลับเป็นสัปดาห์  เลขที่คู่  คี่  ยืดหยุ่นให้กับบ้านที่มีพี่น้องหลายคนให้มาเรียนในวันเดียวกัน

          4. โรงเรียนได้รับการอำนวยความสะดวกด้านการควบคุมป้องกันโควิดจากเทศบาลอย่างใกล้ชิด  เช่น ช่วยในการจัดหาชุดตรวจ ATK  การอบรมวิธีการใช้ ATK  เป็นต้น

 

ผู้ตรวจให้คำแนะนำในการดำเนินการตามนโยบายกระทรวงในระยะต่อไป

          1. การจัดเป็นห้องเรียนออนไลน์  เพื่อช่วยลดภาระครู

          2. การพัฒนาวิธีการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของคุณครู

          3. การพัฒนาครูด้านการใช้เทคโนโลยีเพื่อให้การสอนออนไลน์มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  เร้าความสนใจนักเรียนได้มากยิ่งขึ้น

 

ผู้อำนวยการโรงเรียนต่าง ๆ  นำเสนอสภาพปัญหา  และการดำเนินงานของโรงเรียน

 

          ผอ.ชัยนิตย์  (โรงเรียนท่าข้ามวิทยา)

- ตอนนี้โรงเรียน On Site บางส่วน  ไม่ได้ออนไลน์

- โรงเรียนขาดครูวิชาเอกหลายวิชา  อัตรากำลังไม่เพียงพอ  ปัญหาส่วนหนึ่งเป็นผลเนื่องมาจากเกณฑ์อัตรากำลังของ กคศ.  (ว.23)  ที่กำหนดมาใหม่จากสัดส่วนของนักเรียน  เช่นเดิมของมัธยมกำหนดอย่างน้อยครู  2  คน/หนึ่งห้องเรียน  ไม่ว่านักเรียนจะมากหรือน้อย  แต่ปัจจุบันถ้านักเรียนน้อยกว่า 150  คน  มีครูได้เพียง 10  คนนับรวม ผอ.โรงเรียนและรอง

- นักเรียนหลุดระบบประมาณ  20  คน  ติดตามมาได้แล้ว  10  คน

          - ควรให้มีครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าไปมีส่วนร่วมในองคณะต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับการออกเกณฑ์  ตัวชี้วัดต่าง ๆ  เช่นเกณฑ์อัตรากำลัง  เกณฑ์/วิธีการ  ว.PA  หรืออื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับครู  บุคลากรทางการศึกษาและการศึกษา

 

          ผอ.นวพล  (โรงเรียนศรียาภัย)

          - นำเสนอปรับแก้  ทบทวนเกณฑ์อัตรากำลังของ กคศ.ตาม ว.23

          - โครงการโรงเรียนคุณภาพตำบล  การจัดสรรงบประมาณในปีที่ผ่านมาประเภทโรงเรียนทั่วไปได้รับการจัดสรรงบประมาณมากกว่าโรงเรียนคุณภาพตำบล

          - ปัญหาหนี้สินครู  ขอความกรุณาให้มีการช่วยเหลืออย่างจริงจังโดยเฉพาะกลุ่มครูที่มีปัญหาไม่สามารถดำเนินการแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง  ขั้นต้นขอให้มีการสำรวจรายชื่อและจำนวนก่อน

          ผอ.เอกวุฒิ  (โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา)

          - นโยบายชวนน้องกลับห้องเรียน  ขณะนี้นักเรียนหลุดออกจากระบบการศึกษาอาจเป็นผลเนื่องมาจากระบบการเรียนการสอนออนไลน์  ที่การติดตามทำได้ลำบาก  ซึ่งก็อาจเป็นเพียงระยะเวลาสั้น  เมื่อมีการ On Site แล้วปัญหาเหล่านี้ก็คงจะลดน้อยลงไป

          - ชาวมัธยมศึกษาจังหวัดชุมพร  มีความต้องการให้มี  สพม.ของจังหวัดชุมพรเอง  เพื่อการพัฒนา  กระบวนการบริหารจะมีความเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น  โรงเรียนมาบอำมฤติวิทยาตั้งอยู่ไกลจากเขตพื้นที่ประมาณ  300  กม.  ซึ่งอยู่ไกลสุดแล้ว  ทำให้การประสาน/ดำเนินงานในเชิง  On Site  มีความยากลำบาก

 

          รองพรรณา  เสริมในประเด็นชวนน้องกลับห้องเรียนซึ่งสอดคล้องกับนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร  ท่านโชตินรินทร์  เกิดสม  สั่งการให้ ศธจ.ชุมพร  ดำเนินการสำรวจนักเรียนหลุดระบบ  และรายงานให้ท่านทราบ

          กรณี  โรงเรียนได้รับอนุญาต On Site  แล้วมีนักเรียนติดโควิด  ให้โรงเรียนดำเนินการปิดชั่วคราวเพื่อทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคภายในโรงเรียนทั้งหมด  จำนวนกี่วันแล้วแต่พิจารณา  ทั้งนี้แนะนำ  3  วัน  แต่ไม่ต้องมีการขออนุญาตเปิดใหม่จาก ศบค.

 

          ผอ.ธนกฤติ  (โรงเรียนปากน้ำหลังสวนวิทยา)  การดำเนินการพยายามทำให้ทุกฝ่ายเชื่อมั่น  มั่นใจว่าโรงเรียนคือสถานที่ที่ปลอดภัยที่สุด  ไร้ซึ่งปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อโรค  ให้ความรู้นักเรียนให้เกิดความเข้าใจในการป้องกันตนเอง  มีความรับผิดชอบต่อผู้อื่นและสังคม

 

          นายกเทศบาลมาบอำมฤติ  ขอความร่วมมือพิจารณางบลงทุนที่เกี่ยวข้องกับการสร้าง  ซ่อมแซมบ้านพักครูของโรงเรียน

          ผู้ตรวจฯ  ชี้แจง  รัฐมนตรีกำลังพิจารณาเรื่องบ้านพักครูประจำอำเภอ

 

          ผู้ตรวจฯ  ขอความร่วมมือทุกท่านดำเนินการอย่างเข้มแข็งในประเด็นนักเรียนหลุดจากระบบการศึกษา

 

          เสร็จสิ้นการตรวจราชการเวลา  12.35  น.

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  

 โรงเรียนชุมชนบ้านทะเลทรัพย์

 

เริ่มกิจกรรมการตรวจราชการเวลา  14.00  น.

-โรงเรียนมีพื้นที่ประมาณ  100  ไร่เศษ  แบ่งเป็นพื้นที่ส่วนปาล์มน้ำมันประมาณ  70  ไร่  พื้นที่ที่เหลือเป็นที่ตั้งอาคาร  สนาม  แปลงเกษตร  และพื้นที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอน

-ครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน  20  คน  (รวมผู้อำนวยการ)

 

-ผู้อำนวยการโรงเรียน  นายเอกชัย  จันทร์มี  กล่าวต้นรับคณะตรวจราชการ

          - แนะนำคณะกรรมการสถานศึกษา

          - แนะนำประธานเครือข่ายสถานศึกษา

          - แนะนำหัวหน้าฝ่ายบริหารงานของสถานศึกษา

 

ผู้ตรวจราชการฯ  ดำเนินการตรวจราชการตามลำดับ

          1. ชี้แจงความต้องการให้ดำเนินการตามนโยบาย

                    - การเปิด On Site

                    - เด็กออกกลางคัน

                    - การฉีดวัคซีนเด็กอายุ 5-11 ปี

          2. ประเด็นนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  ซึ่งเป็นนโยบายเร่งด่วน 4 ประการ  รอหนังสือแจ้งอย่างเป็นทางการในสัปดาห์หน้า  (ประมาณ  24  มกราคม  2565)  และผู้ตรวจต้องรายงานรัฐมนตรีทุก ๆ 2 สัปดาห์

          3. แนะนำรองศึกษาธิการภาค  รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค  5  นางวิมลมาลย์  รินไธสง

          4. แนะนำศึกษาธิการจังหวัดชุมพร  ดร.ชนภรณ์  อือตระกูล

          5. รองฯ เลอศักดิ์  รัชณาการ  นำเสนอข้อมูลพื้นฐานโรงเรียนในเขตรับผิดชอบ  สพป.ชพ.1

          6. รองศึกษาธิการจังหวัดชุมพร  น.ส.พรรณา  พรหมวิเชียร  แนะนำตัว

 

ประเด็นติดตามสัปดาห์หน้า

          1. นักเรียนออกกลางคัน

          2. การปักหมุดนักเรียนออกกลางคัน  ผู้พิการ  เด็กเร่ร่อน

          3. การฝึกงานของนักศึกษาอาชีวศึกษาในสถานประกอบการ

          4. โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

 

ผู้อำนวยการโรงเรียนนำเสนอผลการดำเนินงาน  ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานประเด็นต่าง ๆ

          1. การฉีดวัคซีนนักเรียนอายุ 5-11 ปี  ปัจจุบันอยู่ระหว่างการสำรวจขออนุญาตจากผู้ปกครอง

          2. การเปิดเรียน On Site  ขณะนี้มีนักเรียน  3  คน ที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน  เนื่องจากอายุไม่ครบ 12 ปี

          3. การส่งเสริมห้องเรียนอาชีพของนักเรียน  โรงเรียนดำเนินการโครงการ Connect ED ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการ  วัสดุการเรียนการสอนจากบริษัท  CP All  แต่ขณะนี้ยังขาดโรงฝึกงานเพื่อให้นักเรียนฝึกประสบการณ์

 

ประธานกรรมการสถานศึกษาให้ข้อมูลสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19  ซึ่งปัจจุบันมีสถานการณ์ที่ดีขึ้น  ผู้ติดเชื้อลดน้อยลง  และอยู่ในระดับที่ควบคุม  ดูแลได้อย่างทั่วถึง

 

รองศึกษาธิการภาค 5 แนะนำแนวคิดการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพของชุมชน

          - การวางแผนเชิงงบประมาณ  ควรมุ่งเป้าที่คุณภาพของผู้เรียน  กระบวนการในการพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะตามที่โรงเรียนตั้งเป้าในการพัฒนา  อย่ามุ่งเป้าที่อาคารสถานที่ในเบื้องต้น

 

กำนันตำบลทะเลทรัพย์ (กรรมการสถานศึกษา)

          -ขอช่วยสนับสนุนครูพละศึกษา  หรืออาคารสถานที่ด้านพละศึกษา  เช่น สนามฟุตบอล  ลู่วิ่ง  เพื่อจัดการเรียนการสอน  ซึ่งเป็นจุดเด่นของโรงเรียนตลอดมา

          -โรงเรียนขาดบุคลากรในการทำความสะอาด  ดูแลความเรียบร้อยภายในโรงเรียน  เนื่องจากตำแหน่งถูกตัดเมื่อเกษียณอายุราชการ


เสร็จกิจกรรมการตรวจราชการเวลา  16.20  น.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- บันทึข้อมูลโดย: นายสามารถ พันคง