ข้อสรุปของ ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด บันทึกเมื่อวันที่ Date: 22 มกราคม 2565

บันทึกสรุปเด็นการตรวจราชการสำนักงาน กศน.จังหวัดชุมพร

เริ่มการตรวจราขการ  เวลา  09.00 น.

 

ผู้ตรวจราชการฯ  ชี้แจงวัตถุประสงค์การตรวจราชการ  ติดตามประเมินผล

          1. แจ้ง  สร้างการรับรู้นโยบายรัฐมนตรี  4  ประการหลัก  ซึ่งจะเริ่มดำเนินการในวันที่  24  มกราคม  เป็นต้นไป  โดยศึกษาธิการจังหวัดและผู้ตรวจราชการต้องติดตามรายงานรัฐมนตรีทุก 2 สัปดาห์

                    - ประเด็นเด็กหลุดระบบการศึกษาขั้นพื้นฐานและเด็กออกกลางคัน  ซึ่งเป็นประเด็นหลักของ กศน.

                    - การปักหมุดนักเรียนหลุดระบบการศึกษา  ออกกลางคัน  เด็กเร่ร่อน  คนพิการ  เพื่อรับทราบปัญหา  อุปสรรคในการรับการศึกษาของคนกลุ่มนี้  และอาจจะนำไปสู่การกำหนดเป็นนโยบายสำคัญต่อไป  ถ้าในระดับพื้นที่ไม่สามารถดำเนินการแก้ปัญหาได้

                    - การฉีดวัคซีนนักเรียนอายุ 5-11  ปี

                    - การเปิดเรียน On Site  โดยเฉพาะเกณฑ์ประเด็นการฉีด  กำหนด  ครูบุคลากร 100%  นักเรียน  80%  ประชาชนทั่วไป  70% 

                   

          2. รองศึกษาธิการภาค  รก.ศึกษาธิการภาค 5  ชี้แจงแนวการดำเนินงานในบริบทของ กศน.ร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดและศึกษาธิการภาค  ซึ่งดำเนินงานในเชิงบูรณาการ  ประสานงานการทำงานร่วมกับทุกฝ่าย  เพื่อการจัดการศึกษาเดินไปพร้อมกันทั้งระบบทุกประเภทการศึกษา

 

          3. ศึกษาธิการจังหวัดชุมพร  แนะนำตนเองเนื่องในโอกาสเดินทางมารับตำแหน่งใหม่  ให้ขวัญ  กำลังใจแก่ผู้เข้าร่วมรับตรวจราชการและบุคลากรของ กศน.ทุกคน  ที่มีจิตอาสา  ตั้งมั่นในการพัฒนาการศึกษา  พัฒนาความรู้ของเยาวชนให้สามารถอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างมีคุณภาพ

 

ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอ นำเสนอผลการดำเนินงานตามนโยบาย

 

กศน.อำเภอสวี

          - รับเด็กตกหล่นเข้าเรียน  6  คน  จากที่มีทั้งหมด  8  คน  โดยทั้งหมดเป็นนักเรียนหลุดระบบจากโรงเรียนสวีวิทยา

          - การรับวัคซีน  2 เข็ม  ของนักศึกษา  98.07%

          - นวัตกรรมการจัดการศึกษา  ห้องเรียนเสมือนจริง

 

กศน.อำเภอเมือง

          - เด็กตกหล่น 

กศน.อำเภอละแม

          - ผลิตภัณฑ์ทางทะเล  กล้วยหอมทอง

          - ดอนสักเลินนิ่ง

กศน.อำเภอหลังสวน+พะโต๊ะ

          -กิจกรรมส่งเสริมจิตอาสา

          -พัฒนาครูให้ทุกคนมีความรู้ทางเทคโนโลยี  สามารถจัดการเรียนการสอนออนไลน์ได้เป็นอย่างน้อย

          -ค้นพบเด็กหลุดจากระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน  116  คน  นำกลับเข้าได้ทั้งหมด  สำหรับเด็กอายุเกิน 15 ปี  ให้ความช่วยเหลือได้ 105  คน

          -มีหลักสูตรเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกช่วงวัย  จำนวนมาก  หลากหลายและครอบคลุมความสนใจของผู้เรียน

กศน.อำเภอท่าแซะ

          -จัดห้องเรียนออนไลน์ระบบ  google site

          -จัดกิจกรรมประวัติศาสตร์ชาติไทยให้แก่นักศึกษาได้มีความรู้  สำนึกในแผ่นดิน  มีความรัก  ศรัทธาในสถาบันชาติ  โดยได้รับความช่วยเหลือด้านวิทยากรจากวิทยากร 904  ในพื้นที่

กศน.อำเภอปะทิว

          -นักศึกษายังไม่รับวัคซีน  35  คน

          -เด็กตกหล่น  4  คน  มีรายชื่อ

กศน.อำเภอทุ่งตะโก

          -นักเรียนไม่ได้ฉีด  15  คน  เนื่องจากทะเบียนบ้านอยู่ที่จังหวัดจันทบุรี  ซึ่งทำงานอยู่กับล้งทุเรียนทำหน้าที่วิ่งซื้อทุเรียน

          -นักเรียนอายุ 15 ปี  ขึ้นไป  47  สำรวจ  ค้นพบแล้ว  รอดำเนินการต่อไป

          -เพิ่มจำนวนนักศึกษา  โดยเน้นการค้นหาจากกลุ่มเปราะบางเพิ่มเติมจำนวน  15  คน  จาก  204  เป็น  219  คน

  

ผู้ตรวจให้ข้อเสนอแนะ

          ในห้วง 15 ปี ที่ผ่านมา  กศน.ได้รับงบลงทุนครุภัณฑ์ด้านการพัฒนาอาชีพเลย  แต่ในขณะเดียวกัน  กศน.คือหน่วยการศึกษาที่ควรเน้นการจัดการศึกษาด้านอาชีพ  และสามารถเข้าถึงทุกพื้นที่  จึงควรพิจารณาการของบประมาณเพื่อการจัดซื้อครุภัณฑ์  เช่น  จักรเย็บผ้า  ฯลฯ  เพื่อสนับสนุนการสอนด้านอาชีพของครู  พัฒนาหลักสูตรระยะสั้นให้หลากหลาย  สอดคล้องความต้องการของผู้เรียน

          ของอำเภอละแม  ชื่นชมการจัดการศึกษาในพื้นที่

          ของหลังสวน  เห็นว่ามีนักเรียนออกกลางคันจำนวนมากถึง  116  คน  ซึ่งโรงเรียนส่วนใหญ่ในพื้นที่  เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก  อาจต้องมีการประสานค้นหาปัญหาเพื่อการแก้ปัญหาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

          ส่วนของ กศน.อำเภอหลังสวน  อำเภอพะโต๊ะ  ควรมีการลงพื้นที่ กศน.ตำบล  เพื่อเปรียบเทียบประเด็นการมีงานทำระหว่างในเมืองกับพื้นที่ห่างไกล  ซึ่งในโอกาสต่อไป  ผู้ตรวจขอลงพื้นที่ในอำเภอพะโต๊ะ  เพื่อติดตามในประเด็นการมีงานทำของนักศึกษา  ทั้งนี้ไม่ต้องมีการจัดเตรียมการต้อนรับใดๆ  ขอให้เป็นไปตามสภาพปกติของสถานศึกษา

          กรณีของทุ่งตะโก  ให้รวบรวมรายชื่อ  แจ้งผู้ตรวจฯ ทราบเพื่อประสานให้ได้รับการฉีดวัคซีนต่อไป

มีจุดเด่นในด้านการใช้เครือข่ายในการแก้ปัญหาต่าง ๆ  ได้อย่างดียิ่ง  ต่อจากนี้ก็ต้องรวบรวมข้อมูลเชิงลึกต่อไป

          การบริหารข้อมูลต่าง ๆ  ฝากหัวหน้าหน่วยงานรวบรวมข้อมูลทั้งหมดไว้ที่ศึกษาธิการจังหวัดเพื่อความสะดวกในเรื่องของการตรวจราชการและการจัดการศึกษาในภาพรวม

          การจัดการศึกษาต่อเนื่องในเชิงรุก  ควรจะหาแนวทางการสอนใหม่ ๆ  เพื่อผู้เรียนมีตัวเลือกในการเรียนอันจะส่งผลต่อการประกอบอาชีพของเขาเอง

          การเปิดเรียน On Site ในปีการศึกษาหน้า  คงต้องดำเนินการให้จงได้

 

ความต้องการของสถานศึกษา

          - อยากให้มีการเรียกบรรจุข้าราชการครูให้เต็มตามบัญชี  เพื่อลดปัญหาการขาดแคลนอัตรากำลัง
 บันทึข้อมูลโดย: นายสามารถ พันคง