ข้อสรุปของ ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการภาค บันทึกเมื่อวันที่ Date: 28 มกราคม 2565

สรุปการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โรงเรียนศรีแสงธรรม

         วันที่ 15 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 น. ดร.วรัท  พฤกษาทวีกุล หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยคณะจากสำนักงานศึกษาธิการภาค 14 และคณะจากศูนย์อนามัยที่ 10 ร่วมลงพื้นที่ตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการตามมาตรการตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากผลการติดตามจะเห็นได้ว่าโรงเรียนศรีแสงธรรม อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ผ่านมาตรฐาน เป็นสถานประกอบการ สถานศึกษาสะอาด ปลอดภัย ป้องกันโรค COVID- 19 ได้ปฏิบัติตามมาตรฐาน ข้อกำหนด หลักปฏิบัติ ดังนี้

          มิติที่ 1 เรื่องความปลอดภัยจากการลดการแพร่เชื้อโรค จำนวน 20 ข้อ

          มิติที่ 2 เรื่องการเรียนรู้ จำนวน 5 ข้อ

          มิติที่ 3 เรื่องการครอบคลุมถึงเด็กด้อยโอกาส  จำนวน 5 ข้อ

          มิติที่ 4 เรื่องสวัสดิภาพและการคุ้มครอง จำนวน 5 ข้อ

          มิติที่ 5 เรื่องนโยบาย จำนวน 5 ข้อ

          มิติที่ 6 การบริหารการเงิน   จำนวน 4 ข้อ

โรงเรียนได้มีมาตรการการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

          1. มีมาตรการคัดกรองวัดไข้ให้กับนักเรียน ครู และผู้เข้ามาติดต่อทุกคน ก่อนเข้าสถานศึกษา

         2. มีมาตรการสังเกตอาการเสี่ยงโควิต 19 เช่น ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ เหนื่อยหอบ หายใจลำบาก จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส พร้อมบันทึกผล สำหรับนักเรียน ครู และผู้มาติดต่อ ก่อนเข้าสถานศึกษาทุกครั้ง

          3.มีนโยบายกำหนดให้ครู นักเรียน แม่ครัว สวมใส่หน้ากากอนามัยและผู้เข้ามาในสถานศึกษาทุกครั้ง

          4. มีการจัดเตรียมหน้ากากอนามัย สำรองไว้ให้กับนักเียนหรือผู้ที่ไม่มีหน้ากากเข้ามาในสถานศึกษา

          5. มีจุดล้างมือด้วยสบู่ เจล อย่างเพียงพอ

          6. มีการจัดเจลแอลกอฮอล์สำหรับทำความสะอาดมือ หน้าประตูโรงเรียน หน้าทางเข้าโรงอาหาร หน้าอาคาร และหน้าชั้นเรียน

          7. มีการจัดทำสัญญาลักษณ์แสดงจุด ตำแหน่งชัดเจนในการเว้นระยะห่างระหว่างกัน

          8. กรณีไม่สามารถจัดเว้นระยะได้ จะดำเนินการจัดการเรียนการสอนใต้อาคาร เพื่อให้นักเียนได้เว้นระยะห่าง

          9. มีการทำความสะอาดบริเวณจุดสัมผัสเสี่ยงร่วม ทุกวัน เช่น โต๊ะ เก้าอี้ ราวบันได มือจับประตู หน้าต่าง

         10. ถังขยะมีฝาปิดมิดชิด

         11. มีการประชาสัมพันธ์ในทุกเช้า กลางวัน ทางเสียงตามสายของโรงเรียน ในเรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พร้อมทั้งข่าวสารรายงัน

         12. มีการจัดประชุมผู้ปกครองก่อนเปิดภาคเรียน เพื่อสอบถามความคิดเห็นในการเปิดเรียน

โรงเรียนมีแนวปฏิบัติแผนเผชิญเหตุรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 เพื่อเป็นการเตรียมการและเตรียมพร้อมรองรับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นอันเป็นแนวปฏิบัติตามมาตรการ การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 อย่างเคร่งครัด และได้ปฏิบัติตามมาตรการหลักในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในสถานศึกษา


 บันทึข้อมูลโดย: นางสาวสุกัลยา ประเสริฐ