ข้อสรุปของ ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด บันทึกเมื่อวันที่ Date: 23 มกราคม 2565

รายงานการลงพื้นที่ตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

      นายณัฐพงษ์  นวลมาก  ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะติดตาม ลงพื้นที่ ตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 2/2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 23-25  มกราคม พ.ศ.2565  ณ สถานศึกษาหน่วยรับการตรวจ จำนวน 5 แห่ง ประกอบด้วย 1) โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร 2) โรงเรียนบ้านเกาะเต่า  3) โรงเรียนบ้านหาดริ้น สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1  4) ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ
เกาะพะงัน และ
5) โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ภาพกิจกรรม >> โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา  | โรงเรียนบ้านเกาะเต่า | โรงเรียนบ้านหาดริ้น                                 >>  กศน.อำเภอเกาะพะงัน  |  โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานี  

                     >> วิดิทัศน์ 

ภาพข่าว

 บันทึข้อมูลโดย: นางสาวศิริมา นุ้ยไม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ