ข้อสรุปของ ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการภาค บันทึกเมื่อวันที่ Date: 31 มกราคม 2565

ตรวจ ติดตาม ประเมินผลตามนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น. หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.วรัท พฤกษาทวีกุล) และกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล ลงพื้นที่ตรวจ ติดตาม ประเมินผลตามนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  นโยบายการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการจัดการศึกษาทุกระดับการศึกษาที่เน้นการมีส่วนร่วม และการส่งเสริมการฝึกทักษะดิจิทัลในชีวิตประจำวัน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ปทุมธานี สังกัด สพม.ปทุมธานี  

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ปทุมธานี  สังกัด สพม.ปทุมธานี

การใช้เทคโนโลยีในการทำงานและการสื่อสารในองค์กร

1. ใช้ Google work space for education ในการการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน และภายในกลุ่มโรงเรียน

    - ใช้ ไดรฟ์แชร์ ในการทำงานร่วมกัน อัพโหลดข้อมูลและดาวน์โหลดข้อมูลสารสนเทศ ภายในองค์กร เช่นใช้ ไดร์ฟ์ในการแชร์ข้อมูล ในงานงบประมาณ งานวิชาการ งานบริหารงานบุคคล ร่วมทั้งการรับส่งข้อสอบในกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ฯ ปทุมธานี

    - Google meet , Zoom   ออนไลน์การประชุมของครูและผู้ปกครองนักเรียน

    - Line กลุ่มโรงเรียน    การสื่อสารในองค์กร

    - www.pccp.ac.th., Google side, Facebook, YouTube   ในการการนำเสนอผลงาน การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

2. ใช้ Google work space for education  การจัดการเรียนการสอน

    - Google classroom  จัดการเรียนการสอน

    - Google form   นักเรียนสอบออนไลน์ในโรงเรียนและที่บ้าน     

การส่งเสริมการฝึกทักษะการใช้ดิจิทัลในชีวิตประจำวันให้กับนักเรียน

  1. ทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 9 ด้าน

                  1. การใช้งานคอมพิวเตอร์

                 2. การใช้โปรแกรมประมวลคำ

                 3. การใช้โปรแกรมสร้างสื่อคอมพิวเตอร์

                 4. การใช้โปรแกรมตารางคำนวณ

                 5. การใช้โปรแกรมนำเสนอผลงาน

                 6. การใช้งานอินเตอร์เน็ต

                 7. การทำงานร่วมกันแบบออนไลน์

                 8. การใช้งานเพื่อความมั่นคงปลอดภัย

                 9. การใช้ดิจิทัลเพื่อความมั่นคงปลอดภัย

           2. การใช้ application ในการบันทึกข้อมูลสุขภาพนักเรียน

               - การกรอบข้อมูลผ่านทางฟอร์ม (แบบสำรวจข้อมูลสุขภาพและการเดินทางประจำวันของนักเรียน, แบบฟอร์มการส่งสำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินธนาคาร)

                - การเข้าใช้ห้องสมุดออนไลน์

รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ


 บันทึข้อมูลโดย: นางจิราภรณ์ ศุภศรี