ข้อสรุปของ ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการภาค บันทึกเมื่อวันที่ Date: 31 มกราคม 2565

ตรวจ ติดตาม ประเมินผลตามนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.วรัท พฤกษาทวีกุล) พร้อมด้วย กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล ลงพื้นที่  ตรวจ ติดตาม ประเมินผลตามนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ นโยบายการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ใน    การจัดการศึกษาทุกระดับการศึกษาที่เน้นการมีส่วนร่วม และการส่งเสริมการฝึกทักษะดิจิทัลในชีวิตประจำวัน  ณ โรงเรียนสตรีนนทบุรี สังกัด สพม.นนทบุรี   

โรงเรียนสตรีนนทบุรี สังกัด สพม.นนทบุรี

1. ด้านการจัดการเรียนการสอน

    1.1 งานพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและงานประกันคุณภาพการศึกษา ใช้ Google work ในการจัดเก็บข้อมูล ประเมินหลักสูตรและจัดทำ SAR ของโรงเรียน

    1.2 งานกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   มีเวฟเพจ เพื่อสื่อสาร ลงเรื่องราว ความรู้ ผลงานของนักเรียน/ครู  

         - Google meet   การสอนออนไลน์ตามแพลตฟอร์มที่โรงเรียนกำหนด  

         - Google classroom  ส่งงานและแบบฝึกหัด ใบกิจกรรม ให้นักเรียน

         - Google form   นักเรียนสอบออนไลน์ในโรงเรียนและที่บ้าน

    1.3 งานพัฒนากระบวนการเรียนรู้ และงานนิเทศการสอน ส่งเสริมให้ครูใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีอย่างง่าย เช่น PPT หรือ Clip หรือ Infographic kahoot จนสามารถสร้างสื่อด้วยตนเองได้ เช่น การ์ดเกม บอร์ดเกม สนับสนุนให้ใช้สื่อโชเชียล ในการเข้าถึงนักเรียน เช่น ช่องยูทูป  เป็นช่องของครูที่เป็นผู้สร้างขึ้นเพื่อใช้ในการเรียนการสอนมีการจัดอบรมเชิญปฏิบัติการ การใช้ Canva เพื่อจัดการเรียนรู้ในยุคดิจิทัลให้กับครูผู้สอน และมีการจัดนิเทศการสอนห้องเรียนออนไลน์ ทั้งที่เข้าไปในลิงค์ห้องเรียน และการนิเทศโดยการเข้าไปดูครูสอนออนไลน์

2. ด้านการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 

    2.1  โรงเรียนมีการสนับสนุนให้ครูได้ใช้เทคโนโลยีเพื่อจัดการเรียนการสอนโดยให้ผ่อนชำระอุปกรณ์การสอนที่จำเป็น เช่น ไอแพด คอมพิวเตอร์โน้ตบุค โดยให้ครูผู้สอนผ่อนชำระเป็นรายเดือนให้กับโรงเรียน และมีการจัดห้องบันทึกการสอนที่มีคุณภาพ จำนวน 2 ห้อง โดยมี Smart Tv และระบบการสอนที่สมบูรณ์ ให้ครูผู้สอนบันทึกการสอนไว้เพื่อจัดเป็นคลิปเพื่อสอนออนไลน์หรือสอนในห้องเรียน

   2.2 โรงเรียนเทคโนโลยีในการสนับสนุนการจัดการเรียนเรียนการสอน โดยใช้โปรแกรม SGS และใช้ Google Form ในการเก็บข้อมูล งานทะเบียน วัดผล และงานแนะแนว

   2.3 โรงเรียนจัดมหกรรมวิชาการภายใต้กรอบแนวคิด NB Online Open House 2021 Go Further, Get Faster ก้าวให้ไกล ก้าวได้ทันเพื่อนำเสนอภาพความสำเร็จ ความก้าวหน้าของนักเรียน และครูของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยนำเสนอในระบบถ่ายทอดออนไลน์ ช่อง NB Chanelและเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ Shopping ความรู้จากกลุ่มสาระที่นำเสนอ (จัดกิจกรรมเชิญชวนนักเรียน ผู้ปกครอง ผู้สนใจร่วมชมนิทรรศการวิชาการอ   

    2.4 ใช้เทคโนโลยีในจัดติวออนไลน์ให้กับนักเรียน (O-Net) ซึ่งดำเนินการได้สำเร็จ จนได้รับการชื่นชมจากผู้ปกครองนักเรียน

3. การส่งเสริมการฝึกทักษะการใช้ดิจิทัลในชีวิตประจำวันให้กับนักเรียน

        - โรงเรียนส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะดิจิทัลในชีวิตประจำวัน สอดคล้องกับวิถีที่เปลี่ยนแปลงไป    โดยใช้เทคโนโลยีและโปรแกรมต่าง ๆ เช่น  Clip, Canve, Tik Tok, Quizuzz, Infographic, Youtube, Google Meet, Google Classroom, APP MENUKA, App E-Libraly, D-School, Thai save Thai, Thai ชนะ, ระบบ SGQ

รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ


 บันทึข้อมูลโดย: นางจิราภรณ์ ศุภศรี