ข้อสรุปของ ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการภาค บันทึกเมื่อวันที่ Date: 31 มกราคม 2565

ตรวจ ติดตาม ประเมินผลตามนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา 10.๐๐ น. หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.วรัท พฤกษาทวีกุล) พร้อมด้วย การกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล   ลงพื้นที่ตรวจ ติดตาม ประเมินผลตามนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ นโยบายการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการจัดการศึกษาทุกระดับการศึกษาที่เน้นการมีส่วนร่วม และการส่งเสริมการฝึกทักษะดิจิทัลในชีวิตประจำวัน ณ โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ สังกัด สพม.นครปฐม 

  1. ด้านการจัดการเรียนการสอน

     - ใช้ Google meet , Google classroom, Edpuzzle, YouTube  ในการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์

              - ใช้ Application  OBS Edition, Live worksheet, Kahoot, Wheel of name, Virtual studio ในการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์  การเข้าใช้ห้องสมุดออนไลน์

   2. ด้านการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 

      - จัดประชุมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในรูปแบบ Video Conference

      - การนิเทศภายในการจัดการเรียนการสอนผ่าน Google meet, Zoom

      - ปรับปรุงระบบเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตทั้งโรงเรียน (ระบบ Lan และ WIFI)

รายละเอียดดังเอกสารแนบ


 บันทึข้อมูลโดย: นางจิราภรณ์ ศุภศรี