ข้อสรุปของ ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด บันทึกเมื่อวันที่ Date: 01 กุมภาพันธ์ 2565

ส่งแบบรายงานผลตามนโยบายการตรวจราชการและติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีปกติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

รายงานแบบรายงานผลตามนโยบายการตรวจราชการ ฯใน 4 ด้าน ได้แก่1.ด้านการพัฒนาครูและการจัดการเรียนการสอน  2.ด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันของสังคม 3. ด้านความร่วมมือ 4. ด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ของหน่วยงานทางการศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดภูเก็ต


 บันทึข้อมูลโดย: สมเพียร เทียนทอง