ข้อสรุปของ ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด บันทึกเมื่อวันที่ Date: 16 พฤศจิกายน 2564

การตรวจ ติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)ภาคเรียนที่ 2/2564 และนโยบายการตรวจราชการเฉพาะด้าน (Agenda Based)

 บันทึข้อมูลโดย: