ข้อสรุปของ ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด บันทึกเมื่อวันที่ Date: 12 พฤศจิกายน 2564

ประชุมรับฟังนโยบาย แนวทางการตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

     นายณัฐพงศ์ นวลมาก ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย ดร. ชนภรณ์ อือตระกูล รองศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี และคณะติดตามร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เขตตรวจราชการที่ 5 (จังหวัดสุราษฎร์ธานี) ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี  


     ทั้งนี้ เพื่อมอบนโยบาย แนวทางการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และรับฟังการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานฉีดวัคซีน Pfizer ให้แก่นักเรียนที่มีอายุระหว่าง 12-18 ปี และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ในสถานศึกษาทั้งภาครัฐ

และเอกเอกชนระดับจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ภาพกิจกรรม บันทึข้อมูลโดย: นางสาวศิริมา นุ้ยไม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ