ข้อสรุปของ ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด บันทึกเมื่อวันที่ Date: 02 กุมภาพันธ์ 2565

ตามนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีปกติ รอบที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

รายงานลงพื้นที่ตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีปกติ รอบที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๑๓ จังหวัดนครราชสีมา โดย นายไพศาล วุทฒิลานนท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๔ จังหวัดนครราชสีมา โดยได้นำเสนอประเด็นเกี่ยวกับ ๑) ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา ๒) การดำเนินการตามประเด็นการตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ในด้านความปลอดภัยของผู้เรียน โดยการสร้างสถานศึกษาปลอดภัยและบริหารจัดการเชิงบูรณาการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) ด้านการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนทุกระดับมีส่วนร่วมสร้างสรรค์การเรียนรู้ เพื่อให้เกิดสมรรถนะหลัก และการพัฒนาตนเองตามความถนัดและความสนใจ (Active Learning) ด้านการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภทให้มี สมรรถนะทางภาษาและดิจิทัล รวมทั้งการจัดการเรียนการสอน ด้านหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (หลักเกณฑ์ PA) ด้านการค้นหาเด็กวัยเรียนหลุดจากระบบการศึกษาและติดตามให้ความช่วยเหลือเข้าสู่ระบบการศึกษา และนโยบายการตรวจราชการด้านอื่นๆ หากสถานศึกษามีปัญหาหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม จำนวน ๔ โรงเรียน

๑. โรงเรียนตำบลโคกกรวด(ผดุงรัฐประชานุกูล)

๒. โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา

๓. วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษานครราชสีมา(ATEC)

๔. โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์   บันทึข้อมูลโดย: จ.ส.อ.มงคล ทองเหลือง