ข้อสรุปของ ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด บันทึกเมื่อวันที่ Date: 02 กุมภาพันธ์ 2565

รูปภาพประกอบการลงพื้นที่การตรวจราชการ นายไพศาล วุทฒิลานนท์

ตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีปกติ รอบที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ ๑๓ จังหวัดนครราชสีมา 


 บันทึข้อมูลโดย: จ.ส.อ.มงคล ทองเหลือง