ข้อสรุปของ ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด บันทึกเมื่อวันที่ Date: 02 กุมภาพันธ์ 2565

การลงพื้นที่ตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นายไพศาล วุทฒิลานนท์) ตรวจตามนโยบายการตรวจราชการฯ ของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (4 ด้าน) และนโยบายตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

รายงานการตรวจราชการของหน่วยงานการศึกษาในจังหวัดสุรินทร์ จำนวน 6 หน่วยงาน ได้แก่

        1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 (สพฐ.)

        2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 (สพฐ.)

        3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 (สพฐ.)

        4. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ (สพฐ.)

        5. สำนักงาน กศน. จังหวัดสุรินทร์ (กศน.)

        6. คณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดสุรินทร์ (สอศ.)

หน่วยงาน/โรงเรียน ที่ผู้ตรวจราชการลงพื้นที่ตรวจราชการ รอบที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้แก่

        1. สำนักงาน กศน.จังหวัดสุรินทร์ (28 ธันวาคม 2564)

        2. โรงเรียนหนองโตง "สุรวิทยาคม" (29 ธันวาคม 2564)

        3. โรงเรียนสุรวิทยาคาร (29 ธันวาคม 2564)

        4. โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ (29 ธันวาคม 2564)


 บันทึข้อมูลโดย: