ข้อสรุปของ ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด บันทึกเมื่อวันที่ Date: 04 กุมภาพันธ์ 2565

รายงานผลการตรวจราชการ รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2565

ข้อมูลการดำเนินงานตามนโยบายการตรวจราชการในภาพรวมของจังหวัด รอบการตรวจราชการ รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2565 


 บันทึข้อมูลโดย: