ข้อสรุปของ ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการภาค บันทึกเมื่อวันที่ Date: 05 กุมภาพันธ์ 2565

สรุปการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี

          วิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี  มีแนวปฏิบัติการเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 การเตรียมการก่อนเปิดภาคเรียน เพื่อป้องกันไม่ให้บุคลากรทางการศึกษา ครู ผู้เรียน ไม่ให้มีการติดเชื้อโรคโควิด 19 ตัดความเสี่ยง สร้างภูมิคุ้มกัน และสร้างความปลอดภัยแก่ทุกคน วิทยาลัยได้กำหนดแนวปฏิบัติการ เตรียมการก่อนเปิดภาคเรียน ด้งนี้

          1. องค์ประกอบด้านกายภาพ ลักษณะอาคารและพื้นที่โดยรอบอาคารเป็นพื้นที่ปฏิบัติงานที่ปลอดภัย และมีพื้นที่เป็น Covid free Zone 

          2. องค์ประกอบด้านการมีส่วนร่วม มีการประชุมหารือร่วมกันของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครู ผู้ปกครอง ผู้นำชุมชน และมีมติให้ความเห็นชอบร่วมกันในการจัดพื้นที่การเรียนการสอนในรูปแบบ Sandbox: Safety Zone in School 

          3. องค์ประกอบด้านการประเมินความพร้อมสู่การปฏิบัติ มีการเตรียมการประเมินความพร้อมผ่าน TSC+ 

          การจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา

         1. ด้านสาธารณสุข  สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนในรูปแบบต่างๆ ที่เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษาและพื้นที่ โดยคำนึงถึงมาตรการด้านสาธารณสุข ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และปฏิบัติตามหลักปฏิบัติในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ระหว่างเปิดภาคเรียน โดยยึดหลักข้อกำหนด 6 มาตรการเข้ม (DMHT-RC) และข้อกำหนด 6 มาครการเสริม (SSET-CQ)

         2. ด้านการจัดการเรียนการสอน 

           2.1 การจัดการเรียนรู้แบบปกติ การเรียนในชั้นเรียน (On-Site) สถานศึกษาใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน ผสมผสานกับการเรียนรู้นอกห้องเรียนที่ครูและนักเรียน นักศึกษาเป็นสำคัญ โดยสถานศึกษาสามารถบริหารชั้นเรียนได้อย่างหลากหลาย เช่น การสลับชั้นมาเรียนของนักเรียน นักศึกษา แบบแบ่งนักเรียนในห้องเรียนเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 20 คน มีการคัดกรอง/ตรวจวัดอุณหภูมิ/สวมหน้ากาก ก่อนเข้าห้องเรียนทุกครั้ง จัดให้นั่งเว้นระยะ 1-2 เมตร จำนวนนักเรียน นักศึกษา และพื้นที่ในสถานศึกษา มีระยะห่างที่เหมาะสม (Social Distancing) สามารถจัดการเรียนการสอนแบบการเรียนในชั้นเรียน (On-Site) ปกติได้ และหลังจากจบการเรียนการสอ ให้มีการทำความสะอาดห้องเรียนและล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์หรือสเปรย์แอลกอฮอล์ก่อนออกจากห้องเรียน

           2.2 การจัดการเรียนรู้แบบปกติ การเรียนในชั้นเรียน (Online) มีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ (Online) เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19

                


 บันทึข้อมูลโดย: นางสาวสุกัลยา ประเสริฐ