ข้อสรุปของ ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด บันทึกเมื่อวันที่ Date: 09 กุมภาพันธ์ 2565

การลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนนโยบายเร่งด่วน ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

          ตามคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการที่ สป. 24/2565 เรื่องแต่งตั้งผู้รับผิดชอบการติดตามเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพในประเด็นเร่งด่วนตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 14 มกราคม 2565 มอบหมายให้ นายณัฐพงษ์ นวลมาก ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รับผิดชอบเขตตรวจราชการที่ 5 (จังหวัดชุมพร จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดพัทลุง จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดสงขลา) เขตตรวจราชการที่ 7 (จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา)

          ทั้งนี้ เพื่อให้การติดตามสนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพในประเด็นเร่งด่วนตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และเป็นการขับเคลื่อนในเชิงพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 5 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี กำหนดลงพื้นที่ติดตามการดำเนินการค้นหาปัจจัยที่สะท้อนการปฏิบัติจริง ทั้งมิติปัจจุบัน ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ในการเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพในประเด็นเร่งด่วนตามนโยบายฯ ในวันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565  ณ สถานศึกษาหน่วยรับตรวจ ตามรายชื่อโรงเรียนคุณภาพที่ขอรับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในสังกัด โดยเป็นไปตามมาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีประเด็นการติดตาม ดังนี้

          1. โครงการพาน้องกลับมาเรียน/ปักหมุด

          2. โครงการ “โรงเรียนคุณภาพและการสร้างเครือข่ายทรัพยากรร่วมกัน”

          3. โครงการ “อาชีวอยู่ประจำ เรียนฟรี มีอาชีพ”
          4. โครงการ “ กศน. ปักหมุด เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับคนพิการและผู้ด้อยโอกาส

ภาพกิจกรรม >> https://photos.app.goo.gl/opMtUcov2uPiHpNA7 บันทึข้อมูลโดย: นางสาวศิริมา นุ้ยไม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ