ข้อสรุปของ ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการภาค บันทึกเมื่อวันที่ Date: 15 กุมภาพันธ์ 2565

การติดตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ณ จังหวัดยะลา

เมื่อวันที่  8-9  กุมภาพันธ์  2565 นางสาวพิชญา  ชูเพชร ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล และนางสาวสุภา  บูรณะ นักวิชาการศึกษา  ชำนาญการ ร่วมกับผู้แทนจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยะลา ลงพื้นที่ติดตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  ณ วิทยาลัยการอาชีพรามัน  โรงเรียนยะหาศิรยานุกูล โรงเรียนบ้านพร่อน สพป.ยะลา เขต 1 วิทยาลัยการอาชีพนครยะลา กศน.ยะลา กศน.เมือง สำหรับประเด็นในการติดตามประกอบด้วย 1. โครงการโรงเรียนคุณภาพ 2. โครงการพาน้องกลับมาเรียน 3. โครงการอาชีวะ สร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชนเพื่อผลิตกำลังคนของประเทศ "อาชีวะ อยู่ประจำ เรียนฟรี มีอาชีพ" 4. โครงการ กศน.ปักหมุดเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับคนพิการและผู้ด้อยโอกาส 


 บันทึข้อมูลโดย: นางสาวพิชญา ชูเพชร