ข้อสรุปของ ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการภาค บันทึกเมื่อวันที่ Date: 21 กุมภาพันธ์ 2565

การลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดสุพรรณบุรี

ข้อความทดสอบ

แบบสรุปการลงพื้นที่ตรวจราชการ 1/2565

....................................

...................................

....................................

ตรวจวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565
บันทึกวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565


 บันทึข้อมูลโดย: นายสุกิจ บัวแพง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ศธภ.3