ข้อสรุปของ ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด บันทึกเมื่อวันที่ Date: 11 พฤศจิกายน 2564

ชี้แจงนโยบายการศึกษากระทรวงศึกษาธิการและตรวจราชการปกติ รอบที่ 1 ครั้งที่ 1
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 - 15.00 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร และหัวหน้าหน่วยงานทางการศึกษาในสังกัดและกำกับกระทรวงศึกษาธิการร่วมต้อนรับ นายณัฐพงษ์ นวลมาก ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องประชุมเกาะมัตตรา อาคารศาลากลางจังหวัดชุมพร เพื่อรับทราบนโยบายทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตลอดถึงแนวทางการดำเนินการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ ทั้งนี้ นโยบายการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ มีประเด็นสำคัญ 4 ด้านคือ
1. ด้านการจัดการเรียนการสอน มุ่งเน้นการสอนแบบ Active Learning จัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมืองให้มีความทันสมัย พัฒนาคุณภาพ ประสิทธิภาพครูทุกระดับ หลักเกณฑ์ PA การขับเคลื่อนศูนย์ความเป็นเลิศทางอาชีวศึกษา และการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โควิด 19
2. ด้านสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม ให้ค้นหา ติดตามเด็กวัยเรียนกลับเข้าสู่ระบบการศึกษา เด็กปฐมวัยได้รับการดูแล ส่งเสริมให้สมวัย และการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพสำหรับคนพิการและผู้ด้อยโอกาส
3. ด้านความร่วมมือ ประเด็นการศึกษาแบบทวิภาคี และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกช่วงวัย Re-skill, Up skill, New skills
4. ด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการจัดการศึกษาทุกระดับ
Power point นำเสนอในที่ประชุม


เอกสารประกอบการบรรยายของผู้ตรวจ

https://drive.google.com/file/d/1Dn1YKDlnLXkjxUcPnILs8fmFUm_XtMsZ/view?fbclid=IwAR1Cgom2A_n45SCYTxguEVc4UkYtwgoTkaNps7kAedXO7POj63FAM0Cz37o บันทึข้อมูลโดย: นายสามารถ พันคง