ข้อสรุปของ ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการภาค บันทึกเมื่อวันที่ Date: 15 มีนาคม 2565

ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนปทุมราชวงศา

1. การเปิดเรียน On-site

          การปฏิบัติตัวก่อนเข้าสถานศึกษา  นักเรียนที่มีอาการไข้ เป็นหวัด ไอ จาม มีน้ำมูก ให้พักรักษาตัว สังเกตอาการและเรียน On Line หรือ On Hand ที่บ้าน นักเรียนที่เดินทางมาจากพื้นที่เสียง ต้องมีผลการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นลบ ตรวจไม่เกิด 72 ชั่วโมง ก่อนเข้าสถานศึกษา

          การปฏิบัติตัวระหว่างอยู่ในสถานศึกษา ควรปฏิบัติตามมาตรการ (D-M-H-T-T) อย่างเข้มงวด

          การเตรียมความพร้อมและการดูแลความปลอดภัย อาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน อาคารเรียน ควรมีการทำความสะอาดทุกวัน ติดประกาศประชาสัมพันธ์การใช้อาคารสถานที่ จัดให้มีเจลแอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือบริเวณต่าง ๆ รอบโรงเรียน มีการจัดโต๊ะ เก้าอี้ ให้มีการเว้นระยะห่าง 1-2 เมตร มีการเหลื่อมเวลาเรียน การเรียนกลุ่มย่อย จัดให้มีการระบายอากาศที่ดี ทำความสะอาดโต๊ะ เก้าอี้ อุปกรณ์การเรียนทุกครั้ง และจุดสัมผัสเสี่ยง ก่อน-หลังใช้งาน

          โรงอาหาร จัดบริการอาหาร เน้นป้องกันการปนเปื้อนของเชื้อโรค ควรปรุงอาหารสุกใหม่ทุกครั้ง ผู้จำหน่ายอาหารควรล้างมือบ่อย ๆ ก่อน-หลังปรุงและประกอบอาหาร ต้องมีการสวมหมวก ผ้ากันเปื้อน ถุงมือ สวมหน้ากาก ปฏิบัติตนตามสุขอนามัยส่วนบุคคลที่ถูกต้อง

2. เด็กตกหล่นหลุดระบบการศึกษา

          มีการสำรวจและจัดทำเอกสารสารสนเทศเด็กตกหล่น เด็กกลุ่มเสี่ยง เด็กออกกลางคันอย่างเป็นระบบ แต่งตั้งคณะกรรมการและครูที่ปรึกษา เพื่อหาทางแก้ปัญหา ชี้แจงและแนะนำแนวทางการปฏิบัติ การแก้ปัญหา ออกเยี่ยมบ้านเด็ก ดำเนินการติดตามเด็กตกหล่น เด็กกลุ่มเสี่ยง เด็กออกกลางคัน มีการตรวจสอบ ติดตามผลการแก้ไขปัญหาและจัดทำสรุปผลการดำเนินงาน

3. โรงเรียนเครือข่ายคุณภาพ และการดำเนินการเรียนการสอนตามแนวปฏิบัติของกระทรวงศึกษาธิการ

          โรงเรียนปทุมราชวงศา ได้ดำเรนินการ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฝึกทักษะ coding และ STEM ศึกษา เพื่อสร้างความปลอดภัยและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 โดยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการตามฝึกทักษะการ coding และ STEM เพื่อสร้างความปลอดภัยและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 ด้วยชุดการเรียนรู้บอร์ดสมองกลฝังตัว ซึ่งเป็นบอร์ดคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่สามารถนำไปฝังไว้ในอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อเพิ่มความฉลาดให้อุปกรณ์ ด้วยการใช้ระบบควบคุมขนาดจิ๋ว ประกอบด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ ควบคุมการทำงานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ผ่านจอแสดงผลและเซนเซอร์แบบง่าย โดยนักเรียนได้ฝึกประกอบและใช้อุปกรณ์ มีการเขียนโปรแกรม coding เพื่อจำลองสถานการณ์ ตามรูปแบบการจัดการเรียนการสอน STEM ศึกษา เพื่อให้เกิดความปลอดภัย ตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรงติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 บันทึข้อมูลโดย: นางสาวสุกัลยา ประเสริฐ