ข้อสรุปของ ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการภาค บันทึกเมื่อวันที่ Date: 15 มีนาคม 2565

การตรวจราชการแบบบูรณาการ ณ จังหวัดยะลา

 เมื่อวันที่ 15 มีนาาคม 2565 นายณัฐพงษ์  นวลมาก และคณะ ร่วมตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจำปี พ.ศ.2565 ร่วมกับนายพิฆเนศ  ต๊ะปวง ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ณ ห้องประชุมศรียะลา อาคาร 3 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดยะลา ทั้งนี้ ได้ลงพื้นที่ติดตามการสร้างระบบประปาและโรงผลิตน้ำดื่ม โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เฉลิมพระเกียรติฯ 50 พรรษา และวิสาหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรสบู่น้ำผึ้งชันโรง ตำบลบุดี อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา


 บันทึข้อมูลโดย: นางสาวพิชญา ชูเพชร