ข้อสรุปของ ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการภาค บันทึกเมื่อวันที่ Date: 16 มีนาคม 2565

ติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของโรงเรียนกำแพง

          โรงเรียนกำแพง ได้จัดทำประกาศ เรื่องการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อให้เป็นไปตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่องมาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของบุคลากร และเป็นการเฝ้าระวังป้องกันการระบาดของโรค ภายหลังช่วงเทศกาลปีใหม่ เนื่องจากมีรายงานยอดผู้ติดเชื้อของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ พบว่าอำเภออุทุมพรพิสัย ยังมียอดผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โรงเรียนกำแพงตระหนักถึงความปลอดภัยของนักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งอาจได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค จึงกำหนดแนวปฏิบัติ ดังนี้

          1. แจ้งขยายเวลาการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ On line ออกไปอีก 

          2. เพิ่มรูปแบบการจัดการเรียนการสอน on hand (จัดส่งหนังสือ แบบเรียนและสื่อการเรียนส่งถึงบ้าน) มาใช้ในการแก้ปัญหานักเรียนที่มีปัญหาด้านอุปกรณ์และสัญญาณอินเตอร์เน็ต

          3. โรงเรียนมีนโยบายปรับเวลาเรียน และเพิ่มเวลาพัก ระหว่างการเรียนการสอน on line เพื่อให้นักเรียนได้ผ่อนคลาย และลดการใช้อุปกรณ์สื่อสาร

          4. ขอความร่วมมือผู้ปกครองนักเรียน ได้ช่วยกำกับ ดูแล ช่วยเหลือนักเรียน ในระหว่างการเรียน on line อยู่ที่บ้าน และดูแลสุขภาพอนามัยของนักเรียนให้ปลอดภัยในทุกด้าน สอดคล้องกับมาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

          5. นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน สามารถติดตามการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมของทางโรงเรียนได้ที่ www.kps.ac.th เพจ เฟซบุ๊ก วิชาการกำแพง


 บันทึข้อมูลโดย: นางสาวสุกัลยา ประเสริฐ