ข้อสรุปของ ข้อสรุปการตรวจราชการของศึกษาธิการจังหวัด บันทึกเมื่อวันที่ Date: 16 ธันวาคม 2564

ตรวจราชการปกติ รอบที่ 1 ครั้งที่ 2

วันที่ 15-16 ธันวาคม 2564 ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจราชการบูรณาการ ร่วมกับตัวแทนผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 20 จังหวัดชุมพร โรงเรียนบ้านจันทึง(สพป.ชพ.1) วิทยาลัยเทคนิคชุมพร กศน.ตำบลหาดทรายรี และ รร.สามัคคีวัฒนา (สพป.ชพ.2) ในประเด็น 1)เร่งรัดการเปิดเรียน On Site 2)การค้นหา นำนักเรียนตกหล่น ออกกลางคันเข้าระบบการศึกษา 3)การพัฒนาโรงเรียนคุณภาพ ตลอดถึงการรับทราบผลการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีข้อมูลสนับสนุนการตรวจราชการดังแนบ

ข้อมูลสนับสนุนการตรวจราชการรายสังกัด

1. สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร https://docs.google.com/document/d/1J3x9EwTt0ZC-1dzfDHTQoSimX-4nAHYe/edit?usp=sharing&ouid=114068529862533811556&rtpof=true&sd=true


2. สพป.ชพ.1  https://docs.google.com/document/d/1JKN9ZsKjN4grPNrV25xMBeBL70VdsbJl/edit?usp=sharing&ouid=114068529862533811556&rtpof=true&sd=true

3. สพป.ชพ.2  https://docs.google.com/document/d/1OEsEBWxzx09QPaDgHi180faXc_IG0x5d/edit?usp=sharing&ouid=114068529862533811556&rtpof=true&sd=true

ภาพการลงพื้นที่

รร.ราชประชานุเคราะห์  20  จังหวัดชุมพร

รร.บ้านจันทึง

วิทยาลัยเทคนิคชุมพร

กศน.ตำบลหาดทรายรี  อำเภอเมืองชุมพร

รร.สามัคคีวัฒนา


 บันทึข้อมูลโดย: นายสามารถ พันคง